You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ေၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းထီ့ 20-07-2018

ဢွၼ်ႇဢိတ်း

ေၵႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆးေၽးသိုၵ်းၸမ် (2000) ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းသီႇေပႃ   ့၊ၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီ့ 18-07-2018 ၼႆ့ ယူႇတီႈေၵႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈေၽးပၢင်တိုၵ်း (650)ေၵႃ့ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝတ့်ႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ႄၸႈဝဵင်းၼမ့်တူႈၼၼ့်တႃႇငိုၼ်း (70)သႅၼ်ပျႃး ၊ၶဝ်ႈသၢၼ် (20)ထူင် ၊ၼမ့်မၼ်း (5) ပုင်း ႄလႈ ဢိၵ်ႇတင်းယႃႇလူး ၊ၽၵ်းမီႇ ထူဝ်ႇလိူင် ၊ၵျႃႇသၢၼ်ႇ၊ပႃၼဝ်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီ့ 19-07-2018 ၼၼ့်ေၵႃႈ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတီႈ ဝတ်းၽူဝ်းေတႃႇ ၊ဝတ့်တႃႈႄတႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇေပႃ  ့၊ဝတ့်ဝၢၼ်ႈလီႈ(ႄၸႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ) ့ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈေၽးတၢင်းမူတ်းၸမ်(1000) ပၢႆၼၼ့်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ့် လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆ့ ႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်တီႈေၵႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးပၢင်တိုၵ်း ႄလႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇတႃႇ သၢင့်ငိုၼ်း (7250000) ၸဵတ်းသိပ်းသွင်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇေတၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈေၽးၵိုင့်ၵၢင့်ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈေပႃးၶိုတ်းတၼ်း ၼႆယဝ့် ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းၼႆ့ ေၵႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇသဵင်ၸိုင်ႈတႆး မၢႆ(3) ႄလႈ ၸၢႆးၸွမ်မၢဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈဢွၼ်ဢဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း (12) ေၵႃ့ေသ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ့် ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈေၽးပၢင်တိုၵ်းၼၼ့် ပဵၼ် ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၊ပၢင်လူင် ၊ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၊ၼွင်ငိုၼ်း ၊ၼႃးႁူၵ်း ၊ၼမ့်သီႇလိၼ်း ၊ပၢင်ႁၢတ်ႇ ၊မၢၵ်ႇၵႅင်း ၊ဝၢၼ်ႈေၶႇ ႄလႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ေသ မီးႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်း ၸမ် (2000)ေၵႃ  ့ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး ဝၼ်းထီ့ 09-07-2018 ၼၼ့်ေၵႃႈ ယွၼ့်တပ့်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႄလႈ ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်း ထုင့်ႁူဝ်ၶၢႆး ၊ႁၢမ်းငၢႆး ႄၸႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ေသမီးၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ၸမ်ထိုင် (1000 )ေၵႃ့ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ေၵႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆ့ လႆႈၽွတ်ႈတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1996 ဢၼ်လုၵ့်ၸုမ်းပဵၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး (SNLD ) ၊ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တၵ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP SSA ) ႄလႈ တပ့်သိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSNA) ေသ ဝၢႆးလင်မႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆး (SNLD ) ၊ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တၵ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP SSA ) ႄလႈတပ့်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး သႅင်ၵႅဝ့် ႁၢၼ့်ေတႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။

Top