You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသုိ်ၵ်းၶုိၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS / SSA တီႈႁမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသုိ်ၵ်းၶုိၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS / SSA တီႈႁမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီႉ 10/07/2018

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသုိၵ်း ၶုိၼ်ႈေလႃႇတုိၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိုင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈ ႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸုိင်ႈတႆး ပွတ်း သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

 

မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09/07/2018  ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၼယ 509 ၽၢႆႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၸၵၶ 17 မူိင်းပၼ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈၸမ်ပၢၵ်ႇ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈေလႃႇတုိၵ်း တပ်ႉသုိၵ်း RCSS  ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ  ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈႄတႇ တဵင်ႈဝၼ်း 12:00 ေတႃႇ ဝၢႆးဝၼ်း 02:00 ၽၢႆႇတပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶူိဝ်းၶူိဝ်းယ်ႂးယ်ႂး ၊ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်တုိၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇ RCSS မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ေၵႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသုိ်ၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မူိၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းလွင်ႈလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၽၢႆႇႄတႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ေၸႈဝဵင်း ေၵးသီး ေၵႃႉၼုိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သုိၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸ်ႂ ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ၸူိဝ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶႃႈေဢႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ NCA ၵၼ်တင်းပၢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ  မိူဝ်ႈပီ 2015 ၊ ဝၢႆးေသ လူင်းလၢႆးမုိဝ်း NCA ယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ ꨁတပ်ႉသုိၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 10/07/2018

သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသုိၵ်း ၶုိၼ်ႈေလႃႇတုိၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိုင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈ ႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸုိင်ႈတႆး ပွတ်း သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼင်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09/07/2018  ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 ၼၼ်ႉ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၼယ 509 ၽၢႆႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၸၵၶ 17 မူိင်းပၼ်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈၸမ်ပၢၵ်ႇ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈေလႃႇတုိၵ်း တပ်ႉသုိၵ်း RCSS  ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ  ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈႄတႇ တဵင်ႈဝၼ်း 12:00 ေတႃႇ ဝၢႆးဝၼ်း 02:00 ၽၢႆႇတပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶူိဝ်းၶူိဝ်းယ်ႂးယ်ႂး ၊ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်တုိၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇ RCSS မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ေၵႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသုိ်ၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မူိၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းလွင်ႈလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၽၢႆႇႄတႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ေၸႈဝဵင်း ေၵးသီး ေၵႃႉၼုိင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သုိၵ်းတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸ်ႂ ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ၸူိဝ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶႃႈေဢႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ NCA ၵၼ်တင်းပၢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ  မိူဝ်ႈပီ 2015 ၊ ဝၢႆးေသ လူင်းလၢႆးမုိဝ်း NCA ယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ ꨁတပ်ႉသုိၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Top