You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉ ႁႂ်ႈၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ထွႆၼႃႈတီႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉ ႁႂ်ႈၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ထွႆၼႃႈတီႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပီႊ2018 ၼီႊလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 5ဝၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပူင်ႇသင်ပၼ်ၽၢင်ႉ ႁႂ်ႈၶွင်ႇၸီႇ
ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူၵ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း
(NCA)ၼၼ်ႉ ယိုတ်းထွႆၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းပၵ်းသဝ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႇသၢႆႇဝၢႆႇၶိုၼ်း
ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။
ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းထုၼ်းဢူးပၵ်ႇလၢတ်ႈၼၼတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်း
ပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုတ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(JMC-U)ၵမ်းထူၼ်ႈ17
ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးတီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ မုၵ်းၸုမ်းယိုပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၼသမဝ်ႇဝႃႇ
သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ပၵ်းတတ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင်ၼတၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၵူႈၸုမ်း
ဝႃႈၼႆ။
ဝၢႆးၼသၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)တၢင်ႇလၢတ်ႈၼၼၼႂ်းပၢင်ၵုမ်
ၼၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုတ်းတူဝ်မိူင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(JMC-U)ၼၼ်ႉဝႃႈ
မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ29ဝၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ(RCSS) ၸိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်
တၢၼ်ႈၶႆႈပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈၼွင်ၶဵဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း
မၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၼႆႄလႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်း
ထုၼ်းဢူး ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ်ၽၢင်ႉၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး
(RCSS)ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း။
ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်(JMC-U)
ၼၵႃႉၼိုင်ႈၸႅင်ႇၼၼတီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(BBC)ဝႃႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မၵ်း
မၼ်ႈဝႃႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႄလႈ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢိူမ်ႈၸမ်လိၼ်မိူင်းထႆးဝႆႉယူႇ
ၼႆႉပဵၼ်ၶဵတ်ႉမၢႆလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်(RCSS)ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 5ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်5:00 ၼၼ်ႉၼၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၵႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ
တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ 503-504 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ(205)ၼၵႃႉ လုၵ်ႉၼႂ်း ဝဵင်းသီႇၼပႃႉ ႁၢင်ႈသိုၵ်းၵႂႃႇ
သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵတ်ႈၼႃးမူၼ်း ၼၸးၵူႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ဝၢၼ်ႈ
ပဵတ်ႈၼႃးမူၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)ၵုမ်းၵမ်။
ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)ၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉ
ၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ၽႅၼ်ႉသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼတႃႇ
ထိုင်ဝဵင်းသီႇၼပႃႉ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸို်င်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႆႉၼၼ်ႉတင်းၼမ်။
ဢိင်ဢၢင်ႈ
ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇပီႇပီႇၸီႇ(BBC)၊ ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ။

Top