You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > မၢႆၶပ်းၸႅၼ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်းၾႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

မၢႆၶပ်းၸႅၼ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်းၾႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထီႉ- 26.06.2018ၼီႈ
ဢွင်ႈတီႈ- ဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈတၢင်းၽႄ (ပႃၶီး)
ၶၢဝ်းယၢမ်း- ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း

(1) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ။
(2) တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်
(ၵ)ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
(ၶ)ၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႇလိူတ်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
(င)တိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသႅတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈ။

 


(3) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (႒) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်သုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။


(4) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်မႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း။

(5) ၽိတ်ႈမွၵ်ႈဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း။

(6) ၽူႈၶပ်းပၢင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ သိုပ်ႇၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။

မၵ်းမၢႆ** (ၵ) ၽူႈဢဝ်ပုၼ်းၽွၼ်းသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ်
(ၶ) ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်။

Top