You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ / 12/05/2018

သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွၼ်ႈႁႅင်းသေ  ၵႅတ်ႇဝႅတ့်လွမ့် တပ့်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သွင်ၽၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဢွၼ်ၼႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူပ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 54 ပီ ၼၼ့် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶေႃႈထၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းတပ့်လုၵ်ႈတပ့် ၵူႈၸၼ့်ၸၼ့် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းၼၼ့် ၶေႃႈထၢမ် တေမီးယူႇ သၢမ်ေၶႃႈ  ၼိုင်ႈ တေႁႃ လၢႆးတၢင်း ၵူႈလၢႆးလၢႆး သေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၊ သွင်  ေတဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် SSPP/SSA လႄႈ ႁႂ်ႈ SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်  ၊ သၢမ်  တေတိုၵ်းၽႅဝ်ႈမူၺ့်ပႅတ်ႈ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆးႁိုဝ် ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈထၢမ်သၢမ်ေၶႃႈ ၼႆ့သေ လႆႈၸႅၵ်ႈၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေဢၢၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ့် တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇ RCSS လႆႈၸတ်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁိမ်း 600 ၽႄႁဵတ်းသၢမ်ငႃး ဝႅတ့်လွမ့် တပ့်သိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်မီးတင်း မိူင်းၶုၼ် ႁမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် သွင်ၽၢႆႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆ့ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “-လွင်ႈဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သုိၵ်းၼၼ့် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ -ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သၢႆသိုၵ်း ၽၢႆႇ RCSS  ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးသလ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၸုမ်း 202 ၊ ၸဝ်ႈသေႃးၸိင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၸုမ်း 707 ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆ့ သၼ်လွႆႁူၼ်း ၊ ပၢင်ႁုင်း ၊ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၼိမ် ၊  ၵဵဝ်ႇမူင်ႈ ၊ ၵုင်းမူင်ႈ ၊ ႁူမ်ႈႁႅင်း မီး 300 ၵေႃ့၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် မီးတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽၵ်းၽဵတ်း  ၊ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ့် ႁွင့်ဝႃႈၸုမ်းၶဵဝ်ၽႃ့  တပ့်ၸုမ်း 505 ႁႅင်းၵူၼ်း မီး 269 ၵေႃ့ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆ့ တီႈၶူဝ်ၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  သွင်ၽၢႆႇယၢၼ်ၵႆၵၼ် မွၵ်ႈသၢမ်ၼႃႈတိုင်ႇ ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းသမ့်မီးဝႆ့ သၼ်ႇလွႆတွင်ႇ ၊ ၵုင်းပႅင်ႇ ၊ ပၢင်ၸိုၵ်း ႁူဝ်ၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းဝႆ့ တင်းၸၢၼ်း တၢင်းတူၵ်း တၢင်းဢွၵ်ႇ လုၵ့်တင်းလ်ႂမႃးၵေႃး တေႁိုင်မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမွင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတႆးတေႃႇတႆး မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဵၼ်လူင်ႁဝ်း မီးဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလုၵ့်ၽုိၼ့်မႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမမိူဝ်ႈၼႆ့ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆ့ သမ့်ဢမ်ႇပႆႇထုိင်တီႈ တႆးတေႃႇတႆး တေမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆ့ မိူၼ်တင်းဢဝ်ၶဵမ် တႅင်းၼိူဝ့် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်း တႅင်းၵႃႈႁုဝ်ၵေႃႈ ၸဵပ်းၵႃႈၼၼ့်ယဝ့် ဢမ်ႇၸ်ႂႈပိူၼ်ႈၸ်ႂႈၽ်ႂ ပဵၼ်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တပ့်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်း တူင့်ၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆ့ – ၼ်ႂးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA မူိဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 24/12/2017 ၼၼ့် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈ ယွၼ့်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းသုိၵ်း ၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး မိူဝ်ႈပီႈ 2015 ငၢႆႈလူမ်ၸ်ႂ ယွၼ့် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလ်ႂ တတ်းတၢင်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈယၢဝ်း ပဵၼ်သွင်လိူၼ်ပၢႆၼႆေသ ၊ ဝၢႆးပၢင်တုိၵ်းယဝ့် ၼ်ႂးပီ 2016 ၸင်ႇလႆႈႁႅၼ်းသုိၵ်း ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆ့ တႃႇေတတတ်းတၢင်း သၢႆသုိၵ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၼင်ႇႁုိဝ်ေပႃးေတ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸူး တပ့် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ့်သုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝႆ့-ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸုိင်ႈတႆး ႄလႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆးၼႆ့ ပဵၼ်တပ့်သုိုၵ်းၸုိင်ႈတႆး မူိၼ်ၵၼ် ၵူၺ်း RCSS ႄတ့ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမုိဝ်း NCA ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇ ၊ SSPP/SSA သမ့် ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမုိဝ်း ၵိုတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈမူိင်း  NCA ၊  ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ် တပ့်ၸုမ်းဝ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႃလၢႆးသဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁ်ႂႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Top