You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ

တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 11/05/2018

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇငႃးသုိၵ်းသွၵ်းႁႃ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းထီ့ 11/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ်ႂ 9:00 တေႃႇ 9:10 မိၼိတ့် ၼၼ့် ယူႇတီႈတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၵွင် 525 ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၶမယ ၶူဝ်လမ် ဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊  ႁႅင်းၵူၼ်း 86 ေၵႃ့ ၶိုၼ်ႈပိုၼ်းယိုဝ်း တပ့်ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ့်သုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆ့ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီး ၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းသူႈ ယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ ႁႃႈလၵ်း သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵႅပ့်ၼိုင်ႈသေ ယဵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈလူ့မၢတ်ႇၸဵပ်းတေ့ ဢမ်ႇလႆႈႁူ့ၸွမ်း ၊ လိူဝ်ၼၼ့် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 2:15 ၼၼ့် ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၶိုၼ်း ပိုၼ်းယိုဝ်းထႅင်ႈ တီႈလွႆမီ ၼ်ႂးဝူင်ႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၵွင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး တေႃႇပေႃးထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ 4:00 ပၢႆသဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂးတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၸ်ႂႈၶႃႈ ဢေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ့်ႁဝ်း ၶဝ်လုၵ့်တၢင်း ပႃႇၶႃး ၼိူဝ်သၼ်လွႆသႅင် သေလူင်းမႃးယိုဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈၸင်ႇလႆႈတုမ့်တွပ်ႇၶိုၼ်း ၊ ငဝ်းလၢႆးမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင့်ၼႆၼႆ့ တင်ႈၸ်ႂယႃ့ၵဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တပ့်ႁဝ်းၶႃႈ တူင့်ၼိုင်ၽႅဝ်ထိုင် လွႆပၢင်ၶၢမ် ၊ လွႆပၢင်လူင်း ၊ လွႆပၢၼ်းတုင်း ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႃႈတီႈၼႆ့  တပ့်ႁဝ်းၶႃႈ တူူင့်ၼိုင်ႈယူႇမႃးသေတႃ့ ၵေႃႈ ယွၼ့်ၵူဝ်ေပႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တုမ့်တိူဝ့် ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ  လႆႈထွႆဢွၵ်ႇယၢင်ႇ ပၼ်မႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈပၼ်ယဝ့် ၶဝ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈတုမ့်တွပ်ႇၶိုၼ်းယဝ့် ” ဝႃႈၼႆ  ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တုိၵ်းေသ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈႁူ့ၸွမ်းသင် ။

ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆ့ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၸၼ့်ၸႄႈမိူင်း ၸၼ့်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လိူဝ်ၼၼ့်  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁပ့်သဵၼ်ႈတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း  NCA ၊ ၵူၺ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ၸုမ်းဝႃ့ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁႃလၢႆးတၢင်းမ်ႂႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁ်ႂႈလႆႈပႃး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈပႃး ဝႃႈၼႆ ။

Top