You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP

တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
ဝၼ်းထီႉ 04-05-2018 တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။
ဝၼ်းထီႉ 04-05-2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼ်ႂ 9:30 တေႃႇထိုင် 12:00 တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ တပ်ႉၸုမ်း ( 1 ) ၽၢႆႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် တႃႉသငၢႆးလႅတ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉတူႈ ယၢၼ်ၵႆမိူင်းယဵၼ် မွၵ်ႈသၢမ်လၵ်းပၢႆၶိူင်ႈ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆ ၸ်ႂႉၶိူင်ႈလူင်သေ ယိုဝ်းတိူဝ်ႉသ်ႂႇၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႄလႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼး်ႂဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းႁ်ႂႈ လုင်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈဢူၵ်း ၽၢႆႇသၢႆႉ ႁိူၼ်းမၼ်းေၵႃႉလူႉလႅဝ်ပႃး လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇလူင်သမ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းႁၢၼ်ႇ ၵေႃႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႄႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ ဝႆႉယူႇ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းယဵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼုိင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸ်ႂႈၶႃဢေႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ် သေ ၶိုၼ်ႈမႃး ယိုဝ်းတပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သၢႆသိုၵ်းၶဝ် ပဵၼ် တႃႉၼမ်ႉၶၢႆ လုုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈၸူး ၊ တႃႉပူဝ်ႇပႄႉ သမ်ႉလုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႆႇ သေၶိုၼ်ႈ ၊ တႃႉသႅင်ငိုၼ်းသမ်ႉ လုၵ်ႉတင်းၼႃးလိၼ်းၺသေ ၶိုၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ၊ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ႄတႉ ႁႅင်းၵူၼ်း ေတမီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ သေ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅင်ၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ- ” ဝႃႈၼႆ။


ပႃႇတီႇမ်ႇႂသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU ဢၼ်မီးပႃႇတီႇ တပ်ႉသိုၵ်း တူင်ႇဝူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ 10 ၸုမ်းပၢႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်။ FPNCC ၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ႁႃသဵၼ်ႈ တၢင်းမႂ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢၼ်ၽူႈထုၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။

Top