You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ ၽမးၼ်ပးွၼႁတဵၼ်သိၵုၼ်းးုၼ်းိပ်ၼၵွွၼ်ႈၵမွၼ်ႇေသ းိုဝၼ်ၵၢူ်ၼးိွူၼ်တမၢႆွၼတတ်ႈ

သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ ၽမးၼ်ပးွၼႁတဵၼ်သိၵုၼ်းးုၼ်းိပ်ၼၵွွၼ်ႈၵမွၼ်ႇေသ းိုဝၼ်ၵၢူ်ၼးိွူၼ်တမၢႆွၼတတ်ႈ

းမၢ်ၵွၢၼ်လႅွ်ၼ
ဝၢၼ်ႆတီႉ 10/03/2018
သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ ပွတၼ်တွၢၼ်ႈ ဝဵွၼ်ၵ ွၵၼီႉႇေး် ၽမးၼ်ပးွႁၼဵတၼ်သၼၵိုၼ်းးုၼ်းိပ်ၼၵွွၼ်ႈၵမွၼ်ႇေသ ပၼႂႉီႉးူၵၼ်းိုဝ်ၼ ၵ ်တမွၼ်ဝူဝၼ် ၵူၢၼ်းိွူၼ် းတ်လွွၼ်ႈ လူီႉတမၢ ႄလ်ႈ းမတၼ်းဵပၼ် ၢၼႂႉ်ႄၵ်ႈ ၢွွၼၶဵဝၼ ႄလ်ႈ ၵ ွၵၼီႉႇေး် းုိွၼ်ႈတၢ်ပွတ်ၼႁွွၼ်ႇ။
းိဝူၼ်ႈဝၢၼ်ႆတီႉ 10/03/2018 ၶမဝၼ်းမး်ၼ ၵမွၼၢၼႂႉ းၵွၼ်ႈ 10:00 ၢၢၼီႉ သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ တပၼီႉ ꩀ502 ဢၢၼးူ်ၽမၢ်တၼႂႉ်ႈ ၵုး်ၼၵးၼ းၵၶ ( 1 ) းဝၼ်ႈႁမၢၼ ၶ ၵၼီႉးူဝၼ်လုၢၼ် ၵုး်ၼၵးၼ ႇေး်ႈတွၢၼ်ႈၵ ွၵၼီႉႇေး် ႁႅွၼ်ၵူၢ်ၼ ( 2 ) ႇေၵ ီႉ ၽမးၼ်ပးွၼႁတဵၼ်သိၵုၼ် းုးၼ်းိပ်ၼၵွွၼ်ႈၵမွၼ်ႇေသ း ်းူၵ်ၼပႂႉီႉၼၵ ် တမွၼ်ဝူဝၼ် တတ်ႈႁိး်ၼလွၢလးၼ် ၽမၢ်းမၢၼ် ဝမၢၼ်ႈၶမၢ်ႈတူၢၼ်ႈႁုွၼ် းမၢၼၵးၢွၵၼ်ႈ ၢုိွၼ်ႈလၵၼ်ပမၢ တမွၼ်ႇေၽ းိဝူၼ်ဝမၢၼ်ႈလွၢၵူွၼ ၢိဝူၼသဵၢၼ်ႈတမွၼ်လူွၼ ဢၢၼလုၵၼီႉတမွၼ်ၢွွၼၶဵဝႇေၼသ ၶိၢုၼ်ႈး ် တွ်ၼၵ ွၵၼီႉႇေး် းိဝူၼ်ႈၵ ်တမွၼ်ဝူဝၼ် ၶိၢုၼ်ႈး ်ၽႅဝၼႁးိ်ၼၢၢၼီႉ သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈႇေႁီႉ ၵ ်တမွၼ်ဝူဝၼ် ဢးၼ်ၵိုတၼ် ႄလ်ႈ းွၼ်လၢ်ႈဢဝၼၵွွၼ်ႈးိုဝ်ၼ တိဝူၼီႉႉ ် ၵူၢၼ်ၶတ်ၵ ် သွွၼႇေၵ ီႉၽူဝၼႇေး် တမၢႆွၼတတ်ႈ ႄလ်ႈ ၵူၢၼ်းွး်ၼၵ ် ႇေၵ ီႉၢုိွၼ်ႈ းမတၼ်းဵပၼ် ႁမဝၼ်ႈႁႅွၼ် ဝ ်ႈၢၢႇ။


ၵဵဝၼ်ၵပၼ်လူႉၼ်ႈလွွၼ်ႈၢၢီႉ ၵူၢၼ်ပိုၢၼီႉတတ်ႈ ဝဵွၼ်ၵ ွၵၼီႉႇေး် လမတၼ်ႈႇေၢဝ ်ႈ – “ ၵ ်တမွ်ၼဝူဝ်ၼၢၢီႉ လုၵၼီႉတမွၼ်ၢွွၼၶဵဝၼ ၶုိၢၼ်ႈး ်တွ်ၼ ၵ ွၵၼီႉႇေး် ၶဝၼလႅပၼ်ႈႇေတၶိၢုၼ်ႈ း ် းွးၼ်ၵၢၼ သမးၼလး်ၼ ၵူႉၼ်ၵ ်ႈ ၶဝၼႇေတး ် ဢးၼ်ၶုိတၼ်ၵၢၼႄလ်ႈ ၵ ်ဢၢၼႆုၵၼ်ႉ ်းိုဝ်ၼၢၢီႉ ႇေတလႅပၼ်ႈး ် ဢွၢၼတမွၼ် ၽွွၼ်ၶဝၼ တုိၵၼီႉၶိုၢၼ်ႈး ် ၢၢၼီႉ သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ တပၼီႉၵွွၼ 502 ၢၢီႉ ႁူီႉၶမဝၼ်ႇေသ ၶတ်လူတၼီႉၶူိွၼ်ႈ သွွၼႇေၵ ီႉ ၵႂႉ ်းူၵ်ၼပႂႉီႉၼးူ် းူိဝၼ်ႈၵ ် ၽႅဝၼး ် ၢၢၼီႉ ၶဝၼႇေႁီႉဢးၼ်ၵိုတၼ်ႄလ်ႈ းွၼ်ဢဝၼၵွွၼ်ႈ းိုဝၼ်သႂႉ်ၼ သွွၼႇေၵ ီႉၽူဝၼႇေး် တမၢႆွၼတတ်ႈ တွၼ်ၵၢူၼ်းးွၼ်ၵ ်ၢိွုၼ်ႈႇေၵ ီႉ းမတၼ်းဵပၼ်ႁမဝၼ်ႈႁႅွၼ် ၶ ်ႈႇေဢ ်ႈ ” ဝ ်ႈၢၢႇ။
သုိပၼ်လမတၼ်ႈႆႅွၼ်ႈဝ ်ႈ – ဝမၢ်ႇေသ သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈးဝိုၼ် ၵ ်တမွၼ်ဝူဝၼ်လး်ၼၢၢီႉ းဝၼီႉႇေၵ ်ႈ ဢၢၼတုိၵၼီႉၶုိၢၼ်ႈး ် ၽမၢ်လွၼႆႅွၼ်ႈသွွၼလးၼ်ၢၢၼီႉႇေတီႉ ပူၢၼီႉၶုိၢၼ်ၵ ႂႉ်းူ် ၊ သွွၼႇေၵ ီႉၽူဝၼႇေး် ဢၢၼႆုၵၼ်ႉ ်းိုဝၼ် တမၢႆွၼတတ်ႈၢၢၼီႉ ႄလ်ႈ ႇေၵ ီႉးမတၼ်းဵပၼ်ၢၢၼီႉ ႇေတီႉ းုးၼ် ပရႁိတ ဝမၢၼ်ႈၢွွၼပိွၼၶဝၼ လၢ်ႈဢဝၼသူွၼ်ၵႂႉ ် တတ်ႈႁူွၼ်း ဝဵွၼ်ၵ ွၵၼီႉႇေး် လတ်ွမး်ၼးဝၼီႉ၊ ၶဝၼသမးၼႇေၵ ီႉၢၢီႉ ပဵၢၼၵူၢၼ် တွၼ် ဝဵွၼ်းတိၼီႉတ ် တူိွၼ်ဝွဵၼ်လိဝူၼ် ဝ ်ႈၢၢႇ။


လွွၼ်ႈဢၢၼသုိၵၼ်းမၢၼ်ႈ ၶဝၼ ၽမးၼ်ပွးႁၼဵတ်ၼသိၵုၼ် းုးၼ်းိပ်ၼၵွွၼ်ႈၵမွၼ် ႇေသပၼႂႉီႉးူၵၼ်းိုဝ်ၼ ၵူၢ်ၼးိူွ်ၼ းူိွၼီႉၢၢၢၢီႉ တွၼ်ႈးၼႂႉ ၵဝၼ်း ီႉ းုိွၼ်ႈသဵွၼၵၢၼလူီႉ ၵူႉၼ် လမၢ်တမွၼ်သိၵုၼ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်ၼၢၢီႉ ႁဵတၼ်ႁႂႉ်ႈၼ ၵူၢၼ်ဢးၼ်းတ်တမွ်ၼၽိတၼ်သွၼ ၵူၢ်ၼႁဵတ်ၼၵမၢၼႁ ၵိၢၼလဵွၼီႉတွွၼီႉ လူီႉသုးၼ်သမၢးၼႂႉ းွၢၼီႉးၢၼ်လမလၢမၢၵူႉၼ် ဢးၼ်းတ်ၽွၢ်ၼလတသွၼၢၢ ၽူ်ႈးတ်းၢၼီႉ ၢၼႂႉ်တပၼီႉသုိၵၼ် ႇေၵ ီႉၢုိွၼ်ႈ လမတၼ်ႈ ႇ။
ၢ ်ႈတတ်ႈပိုၢၼီႉတတ်ႈပွတၼ်တွၢၼ်ႈၢၢီႉ ၵၢီႉၵၢီႉၵူိတၼ်ၶုိၢၼ်ႈ လူိွၼ်ႈပၢၼႁ းူိွၼီႉၢၢးူ် းိဝူၼ်ႈလူိၢၼပူၢၼီႉး ် ၢၢၼီႉ ႇေၵ ီႉ ၵ ်တမွၼ်ဝူဝၼ် းုးၼ်ၢိွုၼ်ႈ ႉ ်ႆုၵၼ်းိုဝၼ် းိူၢၼၵၢၼ၊ ၢ ်ႈတတ်ႈးူိဝၼ်ၢၢီႉ ပဵၢၼၢ ်ႈတတ်ႈ တူွၼီႉၢုိွၼ်ႈ သုိၵၼ် RCSS တွၼ် သုိၵၼ် SSPP ႄလ်ႈ သုိၵၼ်းမၢၼ်ႈႇေၵ ်ႈ း်တ ဝ ်ႈၢၢႇ။

Top