You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ၽူႈၵွၼ်းေၸႈတွၼ်ႈေၸႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း သပ်းလႅင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၽူႈၵွၼ်းေၸႈတွၼ်ႈေၸႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း သပ်းလႅင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း
ဝၼ်းထီႉ 11/03/2018

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႈတွၼ်ႈ ေၸႈဝဵင်း ၼး်ႂငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႇ်ႂသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ေသ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း မူိင်းၵႅတ်ႈ ၼး်ႂေၸႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸုိင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။
ပူၼ်ႉမႃး မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ ꨽02/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼ်ႂ မွၵ်ႈ 9:00 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႈတွၼ်ႈ မၢႆ (10) ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ဝၼ်းလီ ႄလႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႈဝဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် ေၵႃးလိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ လူင်းႁူပ်းထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃး ဢူိင်ႇမူိင်းၵႅတ်ႈ ၼ်ႂးေၸႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ ၽွၼ်းႁၢႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ေသဢမ်ႇၵႃး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် ၸုမ်းေပႃႈႁႆႈႄမႈၼႃး မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႇ်ႂ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁိမ်း 200 ေၵႃႉ ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ ၽူႈေၵႃႉၵႃႂႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ေၵႃႉၼုိင်ႈလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ -“ ၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃးသပ်းလႅင်းႄၼ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸူိင်ႉႁုိဝ် ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်လ်ႂ လီႁဵတ်းသၢင်ႈ ႄလႈ ဢၼ်လ်ႂ ဢမ်ႇလီ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ တုမ်ႉတူိဝ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၸူိင်ႉႁုိဝ် ထုၵ်ႇလီေဝႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႇေပသူင်မၵ်ႉမၼ်း ၸူိဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် ပႃး ၸုမ်းေပႃႈႁႆႈႄမႈ ၼႃး ႄလႈ မုၵ်ႇၸုမ်းၸၢႆးယိင်း ပၢၼ်မႇ်ႂ ၼင်ႇႁုိဝ်သမ်ႉေပႃးေတ မီးငိုၼ်းပၼ်ႇႁွၼ်ႈႄလႈ ၵၢင်ယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းေတႉေတႉ တီႈလႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸူိင်ႉၼႆ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်း ၸူိင်ႉၼႆၼႆႉ ၼး်ႂၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ် ပႃႇတီႇမႇ်ႂသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပူိင်ႇၶဝ််လ်ႂ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ေၸႈဝဵင်း ၽ်ႂမၼ်းလ်ႂ ၼင်ႇႁုိဝ်သမ်ႉေပႃးေတလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၸမ်ၸ်ႂၵူၼ်းမူိင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵဵပ်းဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမူိင်း ေၶႃႈႁၼ်ထုိင်ၵူၼ်းမူိင်း ဢၼ်ၶ်ႂႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထုိင် ၶ်ႂႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼူိဝ်ပႃႇတီႇမႇ်ႂသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆး ၸူိင်ႉႁုိဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉ မႃးထွၼ်ထႅမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈ မူၼ်ႉေမးၵၼ် ၼင်ႇႁုိဝ်ေတၶုိၼ်ႈယ်ႂႇၵႂႃႇ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမူိင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇၵူႈပီပီယူႇ မူိဝ်းၼႃႈမႃးေၵႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ လူင်းႁူပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ေသ ပိၼ်ႇပၢႆႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၵႃႂႇ တိၵ်းတိၵ်း ယူႇၼႆ ” ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸဝ်ႈၼုိင်ႈလၢတ်ႈ ။

Top