You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ဝတ်ႉလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ

ဝတ်ႉလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း
ဝၼ်းထီႉ 03/02/2018
သင်ၶႃႇၸဝ်ႈႄလႈ တၵႃႇသထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈၼ်ႂး

ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ေၸႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉႄမး ၸုိင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။
မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/ 02 / 2018 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႄလႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၵႃႇသထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ( 5 ) ၸဝ်ႈ ၊ ႄလႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတိ သတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (18 ) ဝႃႈၼႆ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼုိင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ ၸၼ်ႉ ( B.A ) ၸုိင်ႈထႆး ၊ ၸဝ်ႈၶူး သုၸိတ်ႉတႃႇလင်ႇၵႃႇရ ထမ်ႇမၸရိယ ၊ ၸဝ်ႈၶူးသုၸႃႇတ ၸၼ်ႉလူင် ၊ ၸဝ်ႈၶူး သုၸိတ်ႉတ ၸၼ်ႉလူင် ၊ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတထၸ ၸၼ်ႉလူင် ၶဝ်ၸဝ်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။
ၶပ်းမၢႆၸႅၼ်ႇ ပၢင်ပွႆးႄတႉ ေၵႃႈ လူိၼ်သၢမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸုင်ႇ ၊ 2 – 3 ၶမ်ႈ မီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၊ 4 ၶမ်ႈ သမ်ႉ ဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈ ႁပ်ႉပၢင်း ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 5 ၸဝ်ႈ တီႈၵျွင်းၵၢင်ၼွင်ပိင် မႃးတီႈ ဝတ်ႉလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ၊ 5 ၶမ်ႈ တွၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသင်ႇၸူိဝ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉ ႄလႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ၸဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 5 ၸဝ်ႈႄလႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။
လူိဝ်ေသၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇၼႆႉ ေတမီး ၸဝ်ႈြသႃႇႁဝ်းၶဝ် ၸူိဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမူိင်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈြသႃႇ ၽတ်ႉတၼ်တ ၸႃႇၵရ ၊ ၸဝ်ႈြသႃႇ ၼၼ်ႇတႃႇဝရ ( မႁႃဢူတႆး ) ၊ ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်ႇမ ဝတ်ႉၽႃႉဝဵင်းဢိၼ်း မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ေမႃးပွၼ်ႈထမ်း ြတႃးပၼ် တႃႇသၢမ်ႇၶုိၼ်း ဝႃႈၼႆ။
ၸၢႆးေၸႃး ၵူၼ်းၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈေၵႃႉ ၼုိင်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ – ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်း ၸဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၸူိင်ႉၼႆ တီႈ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉေသ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႆႇယၢမ်ႈ မီးမႃး ေသပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႄလႈ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းေတႉေတႉ ၶႃႈ တီႈဢၼ်လႆႈမီးမႃး ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ႄလႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။
ယိူင်းဢၢၼ်းေတႉ ေၵႃႈ ၼင်ႇႁုိဝ်သင်ၶႃႇတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ေပႃးေတ မီးတၢင်းႁူႉၼမ် ႄလႈ ၵတ်ႉၶႅၼ် ၶုိၼ်းမႃးပိုၼ်ႄၽႈ ပၼ် ၸူိဝ်းဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၼင်ႇႁုိဝ်သမ်ႉ ေပႃးေတမီး တၢင်းၶတ်းၸ်ႂ ႄလႈ ပဵၼ်တီႈပုိင်ႈဢိင်ႇ တႃႇၵူၼ်းမူိင်းႁဝ်းၶုိၼ်း ဝႃႈၼႆ။
ပၢင်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈႄတႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ေတႃႇေပႃးထုိင်ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ႄတႉ တီႈၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းႄတႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ထီႉ ၼုိင်ႈၵူၺ်း မိူဝ်းၼႃႈ မႃးေၵႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Top