You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇတူင့်ၼိူင်သွၵ်ႈ တဝ်ႁႃတပ့်ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇတူင့်ၼိူင်သွၵ်ႈ တဝ်ႁႃတပ့်ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA

တႅမ်ႈ- ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းထီ့ 28/9/2017

သၢပ်ႇၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ့်မ (88) ဢွၵ်ႇတူင့်ၼိူင် ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ တပ့်ပၢင်သဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA  ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် 3 ဝၼ်း၊၊

ဝၼ်းထီ့ 28/9/2017 ၼၼ့် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ့်မ (88)ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူဝ်ႇမူး တၢၼ်းထၢႆ့ ႁွင့်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း  (100) ပၢႆဢွၵ်ႇတူင့်ၼိူင် လုၵ့်ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်းမႃး ၶဝ်ႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈဢၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2:00 မူင်း၊ ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းၼမ့်တူႈ။

ပူဝ်ႇမူး တၢၼ်းထၢႆ့ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ့်မ (88) ၼၼ့် ၽႅဝ်ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းႁွင့်ဢဝ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ  ႁူပ့်ထူပ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ဢၼ်ႁဝ်းမႃးတူင့်ၼိူင်ၼႆ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းဢၢၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးႁႃသိုၵ်းလွႆ TNLA  ၵွၺ်း၊ ႁဝ်းဢၢၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် (2­/3) ဝၼ်း၊ ယွၼ့်ၼၼ် ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးၶဝ် ငိူင့်ဝႄႈပၼ်ႁဝ်းၽွင်ႈ ပေႃးထိုင်မႃး(3) ဝၼ်းယဝ့်ႁဝ်းတေၶိုၼ်းထွၼ် ဢွၵ်ႇမိူဝ်းပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ၊၊

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼေဝႃႈ-  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးတူင့်ၼိူင်ၼႆ့ ၶဝ်ၼွၼ်းႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈမူတ်းသႂ်ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်တူင့်ၼိူင်ၶဝ် ႁဵတ်းၼၼ်မႃးၵူႈဝၢၼ်ႈယူႇ။

တပ့်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ့်မ (88)ၼႆ့ တၢင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ 2017 မႃးၼႆ့တၢင်းၵႆ့လႆႈ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းတၢင်းၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA  တၢင်းၼမ်ယူႇ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်လူင်းတူင့်ၼိူင်ၼႆ့ မၢင်ၽဝ်ႇတေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈယူႇ ယွၼ့်ၼၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ့် တီႈလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

Top