You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > သင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ သၢင်ႈသႃသၼႃလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ သၢင်ႈသႃသၼႃလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊ သင်ၶၸဝ်ႈ တႃႇၸၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်သႃသၼႃ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ19/08/2017 သင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း 4 ဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ မိူင်းမၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်းၸေႊၵဝ်ႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ- သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်း ဝဵင်း 4 ဝဵင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ်လိူၵ်ႈ ဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း1 ၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း1 ၸဝ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ 4 ၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 4 ၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း 4 ၸဝ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း 4 ဝဵင်းၼႆႉ သွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတ ဝမ်ႇသ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ၶတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် တွၼ်ႈ တႃႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း၊ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးႁဝ်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸတ်းပၢင် ထမ်းတြႃး၊ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁၼ်၊ ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းမႃႇၼသေ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ မၼ်းၸင်ႇတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ် ၵၼ်၊ ၵွင်ႉသၢၼ်ပူၵ်းပွင်သသၼႃ၊ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈ လၢႆတီႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်၊ တႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင် ထမ်းတြႃး ၊ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ၊ ပၢင်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွမ်ႊမတီႊၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ ပေႃးထိုင်မႃး 4 ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လိူၵ်ႈတၢင်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by Nanda Sean

Top