You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူဝ်ပူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ  ဢိၵ်ႇတင်း သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 July 2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း သိုၵ်မၢၼ်ႈ  တပ်ႉ 425 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢၼ်းယိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ တီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် 1 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ လုင်းသူၺ်ႇ ဢႃႇယု 40 ပီႊ ၊ လုင်းသူၺ်ႇၼႆႉ  မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပႃၶီး လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၸႃႉတီႉ တီႈၵိူတ်ႇ မၼ်းသင် ၊ လုင်းသူၺ်ႇ ၼႆႉ   ၵႆႉၵႂႃႇ ႁႃႁဵပ်းသေ မႃးႁုင် တူမ်ႈလဵင်ႉ တႆးၵေႃႉဢူၺ်းသေႉမၼ်း ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ႁၼ်မႅၼ်ႈလုင်းသူၺ်ႇ  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃႁဵပ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆးသေ   ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉမတ်ႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ လုင်းသူၺ်ႇ ပႅတ်ႈမိူဝ်ႈယၢမ်း 15:00 မူင်း ဢွင်ႈတီႈႁိမ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၸၢႆးၼေႃႈၶမ်း ဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်းဝၢၼ်ႈႁႆႈၶၢႆး မွၵ်ႈ 1 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီး သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်  ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ လုင်းသူၺ်ႇ ၽဝ်ၾႆးပႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၾႆးယင်းဢမ်ႇပႆႇမႆႈတူဝ်မၼ်းမူတ်းလႄႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ၸႅင်ႈ လီယူႇပွတ်းၼိူဝ် (ၵွၵ်းႁူဝ်) ဝႃႈပဵၼ်တူဝ်လုင်းသူၺ်ႇ   ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 July 2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ၵႂႃႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ လုင်းထုၼ်း ဢႃႇယု 44 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 August 2017  ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ် လုင်းၸၢႆး + ပႃႈၶမ်း ၽွင်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးဢူႈထဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ လုင်းဢရီးယ ဢႃႇယု 60 ပီႊ ပႆႉႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢပ်းၵႅမ်ႈ 3 ၵမ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဝႃႈၼႆ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးပၢင်ႇ ၊  ၸၢႆးၸၼ်ႇတႃႇ + ၼၢင်းသိုဝ်ႉ လႄႈ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 425  ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်း လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈထႅင်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ  ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း လုင်းၵွၼ် + ပႃႈမႆႇ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈမႆႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢပ်းၵႅမ်ႈ 4 ၵမ်း   ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01 August 2017 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 424 ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ် တီႈဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽိတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၼႂ်းတွၼ်ႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 1 ၼႂ်းၵၼ် 3 မၢႆ 9 ႁူဝ်ၶေႃႈ – တႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ( တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁုၵ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႆႈ ၊ ဢထမ်ႇမ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မိပ်ႇငႅၼ်းၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း) ၊ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၼႂ်းၵၼ် 3 မၢႆ 9 (ၶ) တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉႁဵတ်းမိူၵ်ႈ ၊ လွင်ႈတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၊ လွင်ႈတီႉၺွပ်း ၸၼ်ၵူၼ်း တႃႇထုၼ်ႇဢဝ်တူဝ် (ပျၢၼ်ႇပေးၸွႆး) လွင်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းလၢႆးမိူၵ်ႈ ပူၼ်ႉပိူင်ၵူၼ်း ၊ လွင်ႈၵုမ်းၶင် ၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ ၽဵဝ်ႈႁၢႆပႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆ ၊ (ၸ) တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈဢထမ်ႇမ ယွၼ်းဢဝ်လၢႆ ငိုၼ်း ၊ၶူဝ်းၶွင် ၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ႁႅင်းၵၢၼ် လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းလႃးပၼ်ႁဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉပၢႆတိၼ်ပႃႆမိုဝ်းတင်းမူတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ (တ) တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈယႃႉလူႉၶူဝ်းၶွင် ၊ လၵ်ႉဢဝ် ၊ ႁိမ်ဢဝ် လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေဢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Top