You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > သိုၵ်းလွႆTNLAၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ တီ့မၢတ့်ထုပ့်ပေႃ့ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းလွႆTNLAၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ တီ့မၢတ့်ထုပ့်ပေႃ့ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႅမ်ႈ-ပၢင်တႆးၶမ်း

ဝၼ်းထီ့ 20/7-2017

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုၵ်းလွႆ TNLA တီ့မၢတ့်ပေႃ့ထုပ့်ၵူၼ်းမိူင်း ၷဵဝ်ႇလွင်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ်ၸၵ်းလၢတ်ႈ သေၸႂ့်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း25,00000 ပျႃး (သဝ်းႁႃႈသႅၼ်ပျႃး ) ၶိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်၊၊

ဝၼ်းထီ့ 19/7/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၊  ၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၊သိုၵ်းလွႆ  ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးသီႇႁ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢၼ် ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၵၢၵ်ႇသေႃးမိုဝ်း လႄႈၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ၸၢင်ႇ ၼႄးဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၸၢႆးသီႇႁ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းလွႆ ပၵ်းသဝ်း  ၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ2 လၵ်းပၢႆ ၊ ထိုင်မႃးႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:30 ၸွင်ႇၶိုၼ်း လၢတ်ႈမႃး ႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢဝ်ငိုၼ်း ၶိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်တၢမ်ႇငိုၼ်း 2500000 ပျႃး ၊၊

ၸၢႆးသီႇႁ ၼႆ့ဢႃႇယု (37) ၶူပ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းၶႄႇၾႆးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး ၸိုဝ်ႈဢူႈ ဢူးမျႃ့ ၸိုဝ်ႈမႄႈၼၢင်းသူၺ်ႇ မေးၼၢင်းမၼ်းၸိုဝ်ႈႁွင့် ၼၢင်းမူၺ်၊မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယိင်း 3 ၵေႃ့ ၊လုၵ်ႈၸၢႆး 1  ၵေႃ့ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၊၊

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၸၢႆးသီႇႁ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ပွၵ်ႈမႃးယၢမ်း 2:00 ၽွင်း ၼၼ့် သိုၵ်းလွႆ TNLA  ၶဝ်ႈၵူတ်းထၢတ်းႁၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၽိတ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးသီႁ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၽိတ်း ၸၢၵ်ႈ လၢတ်ႈ ၊  တၢင်းၵၢၵ်ႇသေႃးမိုဝ်း   ၼၼ့်ပဵၼ်ဢၼ် မၼ်းၸၢႆးဢဝ်မႃးတီႈ ၸုမ်းၶႄၾႆးၶဝ်ၸဵမ် မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွႆး လေႃ့ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃး  လွၼ်ႇၼၼ့်  ပႆႇလႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇ  ၸွင်ႇ လႆႈဢဝ်ဝႆ့ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 8:40 ၼၼ့် ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးသီႇႁ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့ ၼႂ်းႁူင်း ယႃ လူင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယူႇ  ဝႃႈၼႆ၊၊

ၼႂ်းလိူၼ် July မႃးၼႆ့ သိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႃတီ့မၢတ့်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇသေၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၊ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁေပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ-ၼွင်ႁႆႈ၊ၼွင်ၵႃး၊ ဝၢၼ်ႈၸွၵ့်၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ ၶမ်းတိူၼ်း  ၊ ၵွင်းလၢင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ့် ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈဝၢတ့်သႅင် ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃ့  ဝႃႈၼႆ၊၊

Top