You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးပၺႃႇ > ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ဢိၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့်လိၵ်ႈလူင်

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ဢိၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့်လိၵ်ႈလူင်

ဝၼ်းတီႈ 15-16-07-2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင်ဝႆးဝၼ်း 3 မူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆ့ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺႃႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 သမ့် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၸရေးၶဝ် တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈလိၵ်ႈလူင် လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့် လိၵ်ႈလူင်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ၼႆယဝ့်။
ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ့် ၼႂ်းပတ်းပိုၼ့်မိူင်းတႆး တၢင်းသဵင်ႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈ ဝတ့်ပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (3)
တီႈ ဝတ့်ပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼမ်လိူဝ် 60ပႃး။
ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ့်တၼ်ႇတတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတသေ ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ့်။
ၸဝ်ႈၶူးလူင်ပႃႇမွၵ့်ၶႃ့ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ဢၵ့်မႁႃႇသတ့်ထၢမ်ႇမၸေႃးတိၵထၸ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆ့ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆၶႃႈယဝ့်။
သိုပ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵပၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ့်တၼ်ႇတ ဝိၸႃႇရၼ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ့်ၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး လဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင် လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။
ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၶဝ် လႄႈ ဢိၵ်ႇတၢင်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပွင်ၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ၊ ပၢႆးသၢႆႊသၽႃႇဝ ၊ ပိုၼ်း ၊ ပၢႆးၼပ့် ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၊ ပႃႇလိ ၊ ဢ ၽိထမ်ႇမ ၊ သုတ်းတၢၼ်ႇ ၊ ဝိၼယ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈ
ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ့်မႃးၸိူဝ်းၼႆ့။
ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆႈဝၼ်း 1:00 မူင်းသမ့် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ထႆႆႇႁၢင်ႈသေ သိုပ်ႇၸႅၵ်ႇပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇႁႃတိူင်ႇပၢင်ႇႁႃ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႆယဝ့်။
ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့် လိၵ်ႈလူင်တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ၼႆ့တေပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 27 တီႇသႅမ်ႇပႃႊ 2017 ၼႆ့ဝႃႈၼႆ။
ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇသွင်ဝၼ်းၼႆ့တႄ့ ၸုမ်းဝေႇယႃႇဝဵတ့်ၸႃ့ ၶဝ်ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁပ့်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Top