You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > မုၵ်ႉၸုမ်း(SSWO)တႄႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၽိုမ့်ထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း

မုၵ်ႉၸုမ်း(SSWO)တႄႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၽိုမ့်ထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း

ဝၼ်းတီႈ 11/07/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်း တေႃႇထိုင် 7 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး (SSWO ) လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ  ။ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ဢိူင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ  ၊ ဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၊ တွၼ်ႈတႃႇပုၵ်းပွင်လပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် ။လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတီႈ လုမ်း ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး။

ပၢင်သွၼ် ပၢႆးဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/07/2017 တေႃႇထိုင် 08/10/2017 ၼႆယဝ်ႉ  ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ဝဵင်းၵေးသီး ၊ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၊ ဝဵင်းတင်ႉယၢၼ်း ၊ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး တၢင်တူဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဝဵင်း ၊ လႄႈသုၼ်ႇတူဝ်မႃး  တင်းမူတ်းမီး 23 ၵေႃႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၊ ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈၼၢင်းယိင်း ၊ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၊ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈပၢႆးယူႇလီ ၊ ပိူင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ပႃႈၶမ်းလူႇ မႃးပိုတ်ႇပၢင်သေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝႃႈယႃႇပွႆႇတူဝ်ႁဝ်းလွင်ႈၼမ်ႉ ႁဝ်းမေႃထိင်းသိမ်း ဢဵင်ႇသေႇရေႇႁဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်လီမွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပုၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼၢင်းယိင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႇသွင်ၼႆႉ ။  တေမီးၶူးပူင်သွၼ် တီႈၼႆလႄႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၶူးသွၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ တႃႇႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈၵၢၼ်မိူင်း  ၊ တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ တေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃမိူဝ်းပုၵ်းပွင်ၶိုၼ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၊ တူင်ႇဝူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၼၼ်ႉၵူၺ်ႈဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈ တႃႇလႆႈမီးၵၢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ် ၸွမ်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း ။

သုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတေႇၵေႃႇတင်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2013  မိူဝ်ႈတႄႇတႄႇမၼ်းတေႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင်  ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း လႄႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ် သဝ်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉၼိုင်သင်တေႉတေႉ။ ဝၢႆးလင် ပီ 2015-2017မႃးၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၊ လွင်ႈသူၼ်းတုမ် လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽွၼ်းလီမၼ်းၵေႃႈ မီးယူႇဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်တေ ႁတ်းၶဝ်ႈၵႄႈဢွၵ်ႇၵၢင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃး ၊ မီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်သေၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်ၶႃႈ။ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်းတေႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇပႆႇပေႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယွမ်းႁၢပ်ႉလႆႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမီးလွင်ႈတေႃႇသူႈတင်ႈၼမ် ။လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း SWANလႄႈ NGO ဢၼ်မီးပႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယူႇၶႃႈ  ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေး တူဝ်တႅၼ်း ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၊ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵႂင်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆလႄႈ မႃးၶႃႈ ။ ပၢင်သွၼ်ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူင်ႉၼႆတေႉ ပႆႇယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆတေႉ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၶႃႈ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႂ်ႈမိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၊ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်း သမ်ႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇပေႃးႁူႉ ၊ ၵမ်ၼမ် တေၶဝ်ႈၸႂ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၵူၺ်း လွင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇမေႃဝႆႉဢဵင်ႇသေႇရေႇ ၵႃႈၶၼ် သင်ဢမ်ႇမေႃႈဝႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၼပ်ႉယမ် ၊ တေထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးလႄႈၵူၼ်းယိင်း ၼႆၸိုင် ၊ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်တေလိူၵ်ႈၵေႃႉၵူႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပေႃးၶဝ်ႁၼ်ၼၢင်းယိင်းယူႇလႃႉယူႇလိူင်းၸိူင်ႉၼၼ် ၼႆၶဝ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃထိင်းသေႇရေႇၼႃႈတႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ  ၊ ဝႃႈၼႆ။

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး( SSWO ) လႆႈတေႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 / 04 / 2013 တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး။ ယၢမ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ08/07/2016  ၼႆယဝ်ႉ။

 

Top