You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA တင်းTNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် 290 ပၢႆ ထုင်ႉၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပႄး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈဝတ်ႉပူၵ်ႉပႃႇယူင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။

 

ဝၼ်းတီႈ 04/07/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:00-03:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပႄး ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်းလွႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ပူၵ်ႉပႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းႁွမ်း မူႇဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺုၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃး ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တမ်းဝၢင်းတီႈပၼ် တီႈဝတ်ႉပူၵ်ႉပႃႇယူင်ႇဝႆႉၶႃႈ။ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၵမ်းဢိတ်းၵမ်းဢွတ်း ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸင်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးမူတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇပွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ပႆပၢႆႈမႃး၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃး ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇပႂ်ႉ ႁပ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်” ဝႃႈၼႆ။

 

ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉလွႆ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တၢင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵွင်းလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လင်ႁိူၼ်း 78 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းသဵင်း မီးမွၵ်ႈ 290 ပၢႆ မႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပူၵ်ႉပႃႇယူင်ႇ။ ဢိူင်ႇလွႆပႄးၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 10 လၵ်း။

တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႄႉ ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ တဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း International Recuse Committee (IRC) သမ်ႉမႃးၸွႆႈပၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၶႄႇ(ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ)၊ ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ-ၵျုႊလၢႆႊ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၸၢဝ်းလီႇသူး၊ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၸၢဝ်းၶၢင် K.B.C လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသေႃႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 500 ပၢႆ ။

Top