You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် တီႈပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈယိပ်းတႃႈႁိူဝ်းၼွင်ၶူဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် တီႈပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈယိပ်းတႃႈႁိူဝ်းၼွင်ၶူဝ်

တႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ဢိူင်ႇသိပ်းၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇၶႆးယွႆႉ တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇယႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၼႂ်းဝဵင်း သမ်ႉၶိုၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵွၼ်ႈယႂ်ႇၶၼ်လူင်သေ ႁိမ်သိုဝ်ႉၵုမ်းယိပ်းဢဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၼ်ႁႃတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2017 ယၢမ်းပွတ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်း လိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း ဢၼ်လုင်းဢၢႆႈသၢမ် (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ပွတ်းႁွင်ႇ) လုင်းၵျေႃႇတဵင်း ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတႃႈႁိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉၶဝ် တေၵုမ်းယိပ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၼႆ။

တႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ဢၼ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၵႂႃႇသိူၵ်ႈၸူး လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၶႄႇ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈႁွမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ-1928 တေႃႇထိုင်ပီႊ-2016 ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ-2017 လိူၼ်-February ဝၼ်းထီႉ-02 ၽၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်း လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပေႃႇတႃႇ ၵျေးၸူးၵပ်ႉပႃႇ ၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ဢဝ်သၢင်ႉငိုၼ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၸိမ်ႁိမ်သိုဝ်ႉလေႇလၢၼ်ႇ တီႈလုမ်းၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝဵင်းသေဢွင်ႇပေႉလႆႈၵႂႃႇ၊ မီးသုၼ်ႇတႄႇယိပ်းတႃႈႁိူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 April 2017။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁွၼ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ သိုဝ်ႉယိပ်းတႃႈႁိူဝ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇ (လူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ) ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း၊ ႁိုင်သၢမ်လိူၼ်ပၢႆၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပီႇတုၸိတ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိပ်းတႃႈႁိူဝ်း၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 29 June 2017 ၸင်ႇပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉတႄႉဝႃႈ တေမႅင်ႇပၼ်ၼမ်ႉမႅတ်ႈ/သုမ်း တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်း (40%) လႄႈ တေႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ၽၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁိူဝ်းသုင်သေ တေၸူၵ်းဢဝ် ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼမ် ၼႆလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပီႊၼႃႈ-2018 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တေၶတ်းၸႂ်ႁိမ်သိုဝ်ႉၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top