You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း UNFCဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ်(9)ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(5)ၸုမ်း ၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းမေးၽွတ်ႈႁႅၼ်း

ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း UNFCဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ်(9)ၵေႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(5)ၸုမ်း ၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းမေးၽွတ်ႈႁႅၼ်း

ၶွင်ႇသီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း(UNFC)ဢဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(9)ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇ(5)ၸုမ်း ၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းမေးၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ(26.6.2017)၊လိူၼ်ၵျုၼ်ႇဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းပၢင်ၵုမ်UNFCဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ၊ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသေ ၼၢႆႇႁၢၼ်ႇတႃႇ(ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ) ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNFC။
ပၢင်ၵုမ် UNFCၼႆႉတႄႇႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(20.6.2017)သေ ဝၼ်းထီႉသၢမ်ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ UNFC ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ဢိၼ်ႇပၢၼ်ႇလႃႉတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်(KIO)လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(4)ၸုမ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFCသေလႄႈ ၵိုတ်းဝႆႉၸုမ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ(NMSP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်(KNPP)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)၊ ၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ(LDU)လႄႈၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶျႅင်ႇ(ANC) ၵူၺ်းၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UNFC ပဵၼ်တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇ(ANC)၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပဵၼ် ၶူႇဢူးယေႇ(KNPP)၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(1)ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သိူဝ်ဢွၼ်ႇ(SSPP)၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သေႃႇလမုၼ်ႇ(LDU) ၶဝ်။ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (UNFC)ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ပီႇထူး၊ ၼႅင်ႇဢွင်ႇမငႄး၊ ဢူးထုၼ်းၸေႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်မိၼ်းထုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေႁူမ်ႈပႃးႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း တင်းမူတ်းႁူမ်ႈသဵင်ႈ(9)ၵေႃႉၼႆႉသေ ၶိုၼ်းမေးၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း (UNFC)။

ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ(12)ၵေႃႉသေတႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇလႆႈယွမ်းၵႂႃႇ။ ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ(UNFC)မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽွတ်ႈဝႆႉ (23)ၵေႃႉသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶိုၼ်းမေးၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ(15)ၵူၺ်း။

ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇၽွမ်ႇႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တေႇမိူဝ်ႈပီႊ2011 ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ(KNU)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်(KIO)ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း(12)ၸုမ်းသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။မိူဝ်ႈပီႊ2014ၼၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ(KNU) ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း UNFCၼၼ်ႉသေ ၵိုတ်းယိုတ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇ။

ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း(PNLO)လႄႈ ၸုမ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း(CNF) ထုၵ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UNFC ၵွပ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း(NCA) တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈပီႊ2015၊လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ။ ပီႊ2016၊ လိူၼ်မေႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း/ၵၢၼ်မိူင်းၼႆသေ တႅဝ်းႁူမ်ႈပူတ်းပွႆႇမိူင်းပလွင်ႈ(TNLA)လႄႈ ပႃႇတီႇလွင်ႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ(MNDAA) ၶဝ်ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်း UNFC။ထႅင်ႈသေ ပီႊ2017၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇလႄႈလိူၼ်မေႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်(KIO)လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝ(WNO)ၶဝ် ယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ UNFCထႅင်ႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UNFCၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCAလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးသေ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႇလႅင်ႇၼႆႉ တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတြႃးဝၢင်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈဝႃႈၼႆ။

Top