You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > PPSTမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး

PPSTမႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 8-ၸုမ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း မႄးထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း PPST ၵႃႈၸူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင် လွင်ႈၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA ဢိၵ်ႇတင်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း Holiday Garden ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 June 2017 ထေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 01 July 2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00-မူင်းထိုင် 17:00-မူင်းၵူႈဝၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးၸေးၽူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း PPST တင်း 8-ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ 8-ၸုမ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ၸုမ်းပွတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽူိၵ်ႇ (KNU-PC)၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ  (ALP)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) လႄႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)။

8-ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တဵင်းၸဵင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 သေ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

Top