You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၼၢႆႇႁူင်သႃၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈUNFC

ၼၢႆႇႁူင်သႃၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈUNFC

ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ လႆႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ UNFC ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢႆႇႁူင်သႃ (NMSP) လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် UNFC ၼၼ်ႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႂ်ႇ မီး 5-ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼၢႆႇႁူင်သႃ (NMSP) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ တွၵ်ႇတႃႇ ၶိၼ်ႇမွင်ႇ (ANC) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၶူးဢူးရႄႇ (KNPP) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ဢွၼ်ႇ (SSPP) ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-1၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃႇလမုၼ်ႇ (LD) ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း-2 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေ မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ  ၼႂ်းၽူႈၶဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်း ဢၼ်မႄးလိူၵ်ႈတၢင်ႇမႂ်ႇ ထႅင်ႈသီႇၵေႃႉသမ်ႉပဵၼ် ဢူးထုၼ်းၸေႃႇ (ANC)၊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေး (NMSP)၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ပီႇထူး (KNPP) လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မိၼ်းထုၼ်း (ANC) ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 9-ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း UNFC ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီး ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ တင်းမူတ်း 23-ၵေႃႉ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းမီး 12-ၵေႃႉသေ ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈဝႆႉ၊ ဢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႂ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ 15-ၵေႃႉသေ မီးၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇ ပွင်ၵၢၼ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်း 9-ၵေႃႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း-2 ၶွင်ႇသီႇၾႅတ်ႇတရႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June 2017 တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ တေၸတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-29 ၼႆယဝ်ႉ။

Top