You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSAဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSAဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ
တႅမ်ႈ – ပၢင်တၢႆးၶမ်း
ဝၼ်းထီႉ – 26.6.2017
ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃ့သိုၵ်းၵေႃ့ႁၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢင်မိူင်း လၢႆလၢႆတီႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၸမ်ႁိမ်း 2000ၵေႃႉ။

ဝၼ်းထီႉ 26/6/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 AMမူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး(တၢင်းၽေ) ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသူႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေႇသီႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သပ်းလႅင်းၼေၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေပၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်တေတႅၼ်းတၢင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တေႁဵတ်းပၼ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းတႃႇတေပဵၼ်လွင်ႈၵႃႉၶၢႆငၢႆႈလူမ်လႄႈ တေႁဵတ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉပၼ်ၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၽူင်းႁၢၼ်လူဢၢၼ်ႇၼေ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းမီး ၸုမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လူင်၊ RFA၊ တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုမ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်လႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 999060 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈလမ် 16.5 ၸွႆႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ 141 kilo သၢင်ႉငိုၼ်း ၸမ်2000 သႅၼ်ပျႃး ၸိူဝ်းဢၼ်သိမ်းလႆႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တင်ႈတေႇဢဝ် ပီ 2014တေႃႇထိုင် ပီ2017ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေ ၼၢင်းပဝ်းသႅင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ပၢင်ၵႅဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းတေႉတေႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တွၼ်ႉယၢမ်ႈငိၼ်းမႃးဝႃႈၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ငိၼ်းဝႃႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈၵမ်ႉၼမ်ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ႁႅင်းၽိုမ်ႉထႅမ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီႈ လွင်ႈပိုတ်ႇႁူပိုတ်ႇတႃ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။


ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉတင်ႈတေႇဢဝ် ၼႂ်းပီ 2014/2015 မႃးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။ ထိုင်မႃးပီ 2016 တႄႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

Top