You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈတပ်ႉ၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈတပ်ႉ၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝၼ်းထီႉ – 15-17/6/2017ငဝ်းငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (909)၊ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ လူၺ်ႈၸွမ်ႁၢၼ်/ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး 1700ပၢႆ။

ဝၼ်းထီႉ 15-16/6/2017 ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) သပ်းလႅင်းၼေငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း၊ လၵ်းမိူင်း 1947လႄႈ2008၊ လွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇ ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ပႄႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးမႃး၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 17/6/2017 မႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းတၢင်ႇၼေ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်ႇလၢတ်ႈပႃးလၢႆးတၢင်း ၵႄႈၶႆႈပၼ်ႁႃ RCSS& TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ပေႉၵိၼ်တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီသင် တႃႇမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ၵႄႈၶႆႈပၼ်၊ ႁႂ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

Top