You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွပ်ႇလႅၼ် ၶဝ်ႈၽိုတ်ႉၸိမ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွပ်ႇလႅၼ် ၶဝ်ႈၽိုတ်ႉၸိမ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)

By- မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

November 13,2020

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) လႆႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမွၵ်ႈ(600)ပၢႆသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွပ်ႇလႅၼ် ၽိုတ်ႉၸိမ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆယူႇ။

ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)တမ်းဝၢင်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် တွၼ်ႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၵေႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2020 ၼီႈၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း(SSPP/SSA)ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉႁဝ်း လူင်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး (RCSS)။ ယွၼ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈၵေႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၼႃႈ တီႈတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်းၶႃႈ။ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလူင်းတူင်ႉၼိုင် ၸိူင်ႉၼႆႉ ပေႃးၽၢႆႇ(RCSS)ဢမ်ႇႁၼ်လီသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽိုတ်ႉၸိမ် ၶဝ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်ႉလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၸိုင် ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်း တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ (RCSS)ၶဝ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ(600)ၸမ်ၸမ် ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း၊ ႁၢႆးၵုၺ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈႁၢမ်း သုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ 2020 ၼီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း(NCA-S) ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ပႃႇ တီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ။ ၼႂ်းလိူဝ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၼႆယူႇ။

Top