You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၺွပ်းလႆႈ ၼမ်ႉၶႅင်(ICE)ထႅင်ႈ မွၵ်ႈ(1)တၢၼ်ႇ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၺွပ်းလႆႈ ၼမ်ႉၶႅင်(ICE)ထႅင်ႈ မွၵ်ႈ(1)တၢၼ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ – တႆး တၢင်ႉ ယၢၼ်း

ဝၼ်းထီႉ – 9-6-2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7-6-2020ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပရိၵ်ႈ မၢၼ်ႈၶဝ် တီႈၺွပ်းလႆႈ ၼမ်ႉၶႅင် တင်းၼမ် မွၵ်ႈၼိုင်ႈတၢၼ်ႇ ဢၼ်တၢင်ႇၵႃး (Vigeo)သၢမ်လမ်းသေ လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ပုင်ႇ လတ်းၸူးဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၢႆးသေ ၸႅတ်ႈတူၺ်းၼိူဝ်ၵႃးယဝ်ႉ သွၵ်ႈႁၼ်ၺႃး ၼမ်ႉၶႅင်(ICE) (980)လူဝ်းလႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(3)လူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢႆးမၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ30ပီ တီႈယူႇဝဵင်းမၢၵ်ႇ မၼ်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးႁူင်၊ၸၢႆးၵႅဝ်ႈ ဢႃႇယူႉ17ပီတီႈယူႇဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵၢၼ်ႇ၊ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ26 တီႈယူႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႉသေးၶမ်း၊ၸၢႆးႁွင် ဢႃႇယူႉ32ပီ တီႈယူႇ ဝဵင်းမၢၵ်ႇမၼ်ႉဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁုင်၊ၸၢႆးသၢၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ30ပီ တီႈယူႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း(မိူင်း ၽူင်း)ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တီႉ ၺွပ်းလႆႈပႃးသေ ၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပရိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ၼမ်ႉၶႅင်လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵႃႈ ၶၼ်တေမီး သႅၼ်ပွင်း (245480) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

Top