You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇယိုတ်းသိမ်းၶိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇယိုတ်းသိမ်းၶိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃး

By – သၸႁ

လိူၼ် March, 30 ဝၼ်း၊ ပီႊ2020

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ၊ ၸေႊဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇ ႁုပ်ႈသိမ်းၶိုၼ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈ ၵၢင်ႇတီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ – 25/03/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:17 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တီႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA )ၵွင်းၶႃး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ၊ မိူင်းၵႅတ်ႈ၊ ပၢင် ႁႅဝ်၊ ၸႃႇယၢင် (ႁူဝ်ၶူဝ်)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈဢၢပ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆလႄႈ  ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ(ၶလယ-364/365) တီႈၸဝ်ႈသိုၵ်း မိၼ်းတေႃႇဢေး ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ၼႂ်းထုင်ႉ မိူင်းယေႃၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ဢၼ်ၸုမ်း ပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃးၶဝ် လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ-                            (1) ၵွင်ႈပွတ်း 9-mm (1)လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ(200) လုၵ်ႈ ၊ M-20 (6)လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (532) လုၵ်ႈ၊

(2) ၵွင်ႈယၢဝ်း M-22 (44) လဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ(3115)လုၵ်ႈ ၊ ၵွင်ႈၵႃႇပႅင်ႇ(10)လဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (700) လုၵ်ႈ                            

(3) ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ (7) လုၵ်ႈ (Icom 3 လုၵ်ႈ Kenwood 4 လုၵ်ႈ)

ႁူမ်ႈၵွင်ႈ (61)လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (4547)လုၵ်ႈလႄႈ ႁူမ်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ(7)လုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇၾဝႃႇရီႇတေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉသ် တီႈထုင်ႉၵွင်းၶႃး ၸေႊဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉသ်(25)ဝၼ်း ပီႊ2020ၼီႊၼႆႉ ၸင်ႇမီးလွင်ႈယိုတ်းသိမ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ(KDA)ၵွင်းၶႃးယူႇယဝ်ႉ။

Top