You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ NDAAႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵွၼ်း တပ့်ပလိၵ်ႈသိပ်းသွင်ပၼ်း ၼႃး

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ NDAAႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵွၼ်း တပ့်ပလိၵ်ႈသိပ်းသွင်ပၼ်း ၼႃး

ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ NDAA ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆသီႇ မိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်း လၢႆၵေႃႉသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ တႃႇသၢၼ်မိုဝ်း ပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ။

ဝၼ်းတီႈ 9/6/2017 ၼၼ်ႉ တူင်ႇတႃႉလူၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ (ယႄး) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ႁပ်ႉတွၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁုင်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ၊ ပၼ်ႁႃဝူင်ႈၵၢင် သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး(ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ) တင်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး(ၾၢႆႇမိူင်းတႆး)။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ – “ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၵူၼ်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ပၼ်ႁႃ ရႃၸဝတ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ (ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ)ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်လူင်တႄႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊ လွင်ႈဝတ်းဝႂ် ၵူၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၊ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း၊ ၾၢႆႇတၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ ၾၢႆႇတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆသီႇ၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၸွႆႈၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ၵၢၼ်ၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ – ၵႂႃႇမႃး၊ ၵႃႉၶၢႆဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇတၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃးလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ မိူင်းလႃး လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တေလီ ၼႆၼၼ်ႉ ယိၼ်းလီ တႃႇၸွႆႈၶပ်းၶိုင် ၸွႆႈထႅမ်” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ မႅင်ႇယိုၼ်ႈ ၶူဝ်းတွၼ်ႈမၢႆတွင်းၶၢဝ်းတၢင်း၊ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်းၵၼ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ4 ၸုမ်းမိူင်းလႃး တင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃးၼႆႉ မီးလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် တၢင်းယၢဝ်း 342 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ။ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆး မီးထုင်ႉသိုဝ်လိုဝ်း၊ ထုင်ႉမိူင်းလႃး၊ ထုင်ႉၼမ်ႉပၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇတၢင်း သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃးသမ်ႉ မီးၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁုင်ႈ၊ မိူင်းႁၢႆး၊ မိူင်းလႃႉ၊ လၢၼ်ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉ။

Top