You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးသၢၼ်းဢွင်ႇ ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ(DKBA) ဝၢင်းၶိူင်ႈၶဝ်ႈလႅင်း

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးသၢၼ်းဢွင်ႇ ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ(DKBA) ဝၢင်းၶိူင်ႈၶဝ်ႈလႅင်း

ၶၢဝ်ႇ-ၶုၼ်ၽဝ

March 13.2020

ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ DKBA ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ေသႃးသၢၼ်းဢွင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၵႆႉမီႈပၼ်ႁႃပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/03/2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ(DKBA)  ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးသၢၼ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် 1. ဢွင်ႇၸိၼ်ႇၽဵဝ်း ၊ 2. ၸေႃးတဵင်းမိၼ်ႉ၊ 3. ၸေႃးဢွင်ႇၵျေႃႇ၊ 4. ၸေႃးၵူး၊ 5. ၸေႃးမိၼ်ႉၸူဝ်း၊ 6. ၸေႃးထူဝ်းၽူဝ်း၊ 7. ထႅတ်ႉၵူဝ်ႇ၊ 8. ၶၢၼ်ႉမိၼ်းၸေႃႇ၊ 9. ၵျွၵ်ႉၸဵင်း၊ 10. ငူၺ်ႇဢွင်ႇ၊ 11. သျၢၼ်းလေး၊ 12. ၸေႃး ၼေႇထူး ႁူမ်ႈသဵင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း(12)ၵေႃႉ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၶဝ်ႈလႅင်းပၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈငဝ်ႈ ငုၼ်း ၸုမ်း(DKBA)၊ ဝၢၼ်ႈသူင်ႇသီးယႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၶဝ်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် မဵဝ်းမူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သိုၵ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽွင်း ၶဵဝ်(News Ambassador)၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ၵႂႃႇႁွတ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢဝ်လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝၢႆႇႁူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Top