You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႂ်းၵေႈၵၢင်မိူင်းၸေႃႇတီႇ- မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶွၼ်းဝႆ

ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႂ်းၵေႈၵၢင်မိူင်းၸေႃႇတီႇ- မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶွၼ်းဝႆ

March 10,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ


မိူင်းၸေႃႇတီႇဢႃႇရၢပ်ႇပျႃႉ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼမ်လိူဝ် ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်တေႃႇၵၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ႁႅင်းတိုၼ်း ၼႂ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈတူၵ်းလူင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉတူင်ႉတိုၼ်ႇဝႆၶွၼ်း ဝႃႈၼႆ။


ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူဝ်ႊရူဝ်ႇၼႃႊ ၽေႈၸွတ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉ မၼ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵိုၼ်းၵူၼ်းသိုဝ်ႉယွမ်းလူင်ၵႂႃႇသေ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁႅင်းၵိုၼ်းၵူၼ်းသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းယူႇၼၼ်ႉ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈသၢၼ် ၶတ်းပၢၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင် “တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတၢမ်းဝၢင်း ပၼ်ၶေႃႈမၵ်းတတ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်” ၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၶုတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼႂ်း လုမ်ႈၾႃႉ(OPEC)တၢင်ဝႆႉ ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး သၢၼ်ၶတ်းပၢၵ်ႇပႅတ်ႈၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ မိူင်းၸေႃႇတီႇဢႃႇရၢပ်ႉပျႃႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းလဵၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 30 ပီႊမိူင်းၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ်လႆႈယွမ်းလူင်းထိုင် 30 တေႃႇလႃႇ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢိၵ်ႇတင်းၶၼ်ၶမ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ


ဝၢႆးလင်ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူၵ်းလူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇၶွၼ်ႈတုမ်ႁႅင်းတိုၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇသေ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၶပ်ႉတမ်းၵၼ် ၼႆယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းၵုၼ် ဢေးသျႃးလႄႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶွၼ်းဝႆ ၼႆယူႇ။
ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ၶၼ်ၶမ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်မႃးလႄႈ ၶၼ်ၶမ်း(1) ဢွင်ႇၸႃႉလႂ် တူၵ်းငိုၼ်း 1700 တေႃႇလႃႇပၢႆပၢႆသေ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်း(1)ဢွင်ႇၸႃႉလႂ် တူၵ်းငိုၼ်း 1668 တေႃႇလႃႇ ၼႆယူႇ။ တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်း ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်လီၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၶမ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉယူႇ။
တီႈၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတူၵ်းလူင်းဝႆႉလႄႈ ၶၼ် ငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈတိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶၼ်ငိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၼၼ်ႉ ငိုၼ်း(1)တေႃႇလႃႇလႂ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(1325)ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။
ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶမ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ငဝ်းလၢႆး ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈတၢႆတူဝ်လႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ။ လွၵ်းၵၢတ်ႇ ၵၢၼ်ၶမ်းတႄႉ ယူႇၽၢႆႇတူၵ်း” ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်း 16 ပႄး(1)ၵျၢပ်ႈ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(1164800)ၵျၢပ်ႈၼႆယူႇ။

Top