You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ပၢႆးယူႇလီ > ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid-19 သေ ဢၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁၼ် (10) ၶေႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid-19 သေ ဢၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃႁၼ် (10) ၶေႃႈ

ၶၢဝ်ႇ- ၶုၼ်ၽဝ

March 9,2020

တႃႇတေၵႂႃႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid-19 တီႈမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ၸင်ႇပွႆႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်း ဢႃႇသျုႉ၊ ဢုရေႃးပ၊ ဢႃႇၽရိၵလႄႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵ 25 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶေႇယူႇယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈ ၸုမ်းၽၢႆယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶေႇ။ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉတီႈမိူင်းၶေႇ ႁိုင် 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ-

(1) ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေ(Mild) ႁၢႆၶႅၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇ 80% တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်း(ပၢၼ်ၵၢင်)။ တႃႇ 13.8% ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႃႇ 6.1% သမ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇသေ ပဵၼ်ဝႆႉၸၼ်ႉလွင်ႈယႂ်ႇ(ထိုင်တၢႆ)ယဝ်ႉ။

(2) ဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းထိုင်ၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်သၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃႇယု 60 ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်။ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈလိူဝ်၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇႁႅင်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵိၼ်ႇသႃႇၸိူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

(3) ယိုင်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ယိုင်ႈတၢႆၼမ်။ ဢၼ်တၢႆၼမ်သုတ်းတေႉ ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃႇယု 80 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21.9%။ ႁိုင်မႃးၵေႃႈ လွင်ႈဢၼ်လူႉတၢႆလူတ်းယွမ်းမႃး(ၼႂ်းလိူၼ်ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ လႄႈ လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼဝႃႇ ရီႇ)။ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶေႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မႃးၼႆႉ လွင်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသၢင်ႉမႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

(4) ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵမ်ႉပႃႈဢေႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၼၵ်းၼႃ။ တီႈၼႂ်းမိူင်း ၶေႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသႅၼ်းဢႃႇယု 19 လူင်းတႂ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 2.5%ၵွၺ်း။ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ မီး 2.5%။ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉလွင်ႈယႂ်ႇ မီး 0.2%ၵွၺ်း။

(5) တီႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းသေၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ Covid-19 ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇယိပ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၼမ်ႉလၢႆးဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈၶီႈၸၢမ်/ဢႆသေ ၵႂႃႇယွတ်ႇၸပ်းတီႈၶူဝ်းလဵင်း/ၶူဝ်းၶွင် လူၺ်ႈဢမ်ႇပႃးလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈသင်ၸိုင် ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းယူႇယဝ်ႉ။

(6) ပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ်တႄႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တေတူၺ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸၢင်ႈထိုင်တၢႆယဝ်ႉ။ ပိူင်ၾၢင်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ၼၢဝ်၊ ဢႆ ႁႅင်ႈ၊ ဢိုမ်တိုမ်း၊ ၶီႈတိူဝ်ႇၼမ်၊ ႁိူဝ်ႉၼူၼ်း၊ ၶေႃးၸဵပ်း၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ၵတ်းသၼ်ႇ၊ ဢိူဝ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ႁၢၵ်ႈ၊ ၶီႈမုၵ်ႈယွႆႉ၊ တွင်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

(7) ပေႃးဝႃႈၸပ်းမႅၼ်ႈတၢင်းပဵၼ်Covid-19 ၼႆ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸၢင်ႈၶဝ်ႈသေ ၽတ်ႉၽဵင်ႇၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 5-6 ဝၼ်း ပိူင်ၾၢင်သဵၼ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်လႄႈ ၼၢဝ်ၼၼ်ႉ တေၼႄမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း မီးႁႅင်း ၸင်ႈၶၢမ်ႇဝႆႉလႄႈ တေဢမ်ႇႁူႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈ။

(8) မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႇၽႄႈၸွတ်ႇမႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီၶဝ်ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်၊ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢေႇလႄႈ ၸင်ႇၸပ်းမႅၼ်ႈတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီၶဝ် ၶိုၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် ၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်ၸပ်းတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

(9) မိူင်းၶေႇ ၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ဝႆးၶၼ်တေႉ။ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇၶဝ်တေ ႁဵတ်းလႆႈဝႆးၶၼ်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း မီးလွင်ႈတူဝ်ႈတၼ်းၵူႈၵေႃႉ။ တၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉ ၸၢင်ႈ ၸပ်းၽႄႈဝႆးၼႃႇ။ ပေႃးဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တၢႆယဝ်ႉ။(10) လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီး 40 ၼႃႈလိၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ WHO လႆႈယူႇ။ ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉ တွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။

Top