You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်

တပ်ႉႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်

March 8,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၼၼ်ႉသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵွင်ႈ M.16 (4)လဝ်း၊ ၵွင်ၵႃႇပႅင်ႇ(2)လဝ်း၊ ၵွင်ႈလူမ်း(1)လဝ်း၊ ၵွင်ႈဝိၼ်းၶျႅၵ်ႉ ၸတႃႊ(3)လဝ်း၊ ၵွင်ႈM.22(1)လဝ်း၊ ႁိူၼ်းၵွင်ႈပွတ်း Roni G1(5)လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်းမဵဝ်းၸုင်ႇ(7)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ MAC – 11 Submechine Gun(1)လဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 7.62 (23)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ5.56(345)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႃႇပႅင်ႇ(6)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဝိၼ်ႇၶျႅၵ်ႉၸတႃႊ(850)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ M.22(143)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ 9.mm (5634)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 40.mm (9)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ RPG (1)လုၵ်ႈ၊ ၸွၵ်းယၢမ်း RPG(10) တဵင်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 9.mm (လူႊၵႃႊ)ႁူဝ်ပွင်ႇ(101)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ .38 (50)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ M.25 (109)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 7.62 (360)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ .22 ဢၼ်ပွတ်း(25)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 357 MAG 6 ပျွင်း(21)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းမဵဝ်းၸုင်ႇ(55)လုၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 5.56 (3)မႅၵ်ႉ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ M.22(3)မႅၵ်ႉ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ M.16(5)မႅၵ်ႉ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈပွတ်း(17)မႅၵ်ႉ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈၸၢၵ်ႈဢႅပ်ႇ(8)ဢႅပ်ႇ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်မဵဝ်းၸုင်ႇ(930) မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(430000)ၵရၢမ်ႇ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇလမ်ႇဢၼ်ၽွင်(4800)ၵရၢမ်ႇ၊ ၵွၵ်းသပ်ႉပျႃႇ ဢၼ်ပႃးယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇမွၵ်ႈ(10)ၵရၢမ်ႇ(21)ဢႅပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တပ်ႉႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈတီႈ ႁိူၼ်းလုင်းၵျိၼ်ႇၽူး တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တေႇၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းတပ်ႉ ႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မဵဝ်းၸုင်ႇ(43918000)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 170350 ၵရၢမ်ႇ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇလမ် 94800 ၵရၢမ်ႇ၊ ယႃႈ ၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇတႅင်ႈ(1.6)ၵီႇလူဝ်ႇၵရၢမ်ႇ၊ ၽွင်ယႃႈမႃႉ(2650)ၵရၢမ်ႇ၊ ယႃႈဢၢႆႉ(327.5)ၵီႇလူဝ်ႇၵရၢမ်ႇ သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မီးမွၵ်ႈ(102)ပီႇလီႇယၼ်ႊၵျၢပ်ႈ၊ ၵႃႈၶၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ်မွၵ်ႈ(1)ပီႇလီႇယၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(103)ပီႇလီႇယၼ်ႊၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် တေသိုပ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top