You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈ ႁူင်းႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈသိမ်းလႆႈ ႁူင်းႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – တႆးတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၼ်းထီႉ- 2-3-2020

တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  သင်ႉၶၼ်ငိုၼ်း (38) ပီႇလီႇယၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈၶၢဝ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ၶႃးၼၼ်ႉသေ၊ ထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇၾိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 28 ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ(6) မွင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ ႁိူၼ်းသွင်လင် ဢၼ်လီထၢင်ႇ ထိူမ်သေ မီးယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃးလႄႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းသွင်လင်ၼၼ်ႉ သွၵ်ႈႁႃႁၼ် မေႃႈၵႅတ်ႉၾႆးဢၼ်ႁုင် ယႃႈ158 လုၵ်ႈ၊ ဢႅပ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈꩪႃႇတု 410 ဢႅပ်း၊ ဢုပ်းၼမ်ႉထၢတ်ႈꩪႃႇတု ဢၼ်ၶဝ်ႈလႆႈ ႁႃႈၵလၼ်ႇ 266 ဢုပ်း၊ ထူင်ၼမ်ႉထၢတ်ႈꩪႃႇတု 87 ထူင်၊ ပုင်းပေႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ 15 လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈႁဵတ်းမဵတ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇၾိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ၊ ဝၼ်းထီႉ 29 ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (3) မွင်းပၢႆ 15 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိမ်းလႆႈ ထႅင်ႈ ပုင်းပေႇပႃႇ (50) ၵလၼ်ႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (281) လုၵ်ႈ ဢၼ်ၶုတ်းလုၵ်းၽင်ဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်ၼၼ်ႉသေ၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (6) မွင်းပၢႆ 15 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇသိမ်းလႆႈ ထႅင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်သႂ်ႇမိၵ်ႈ WY လႄႈ မိၵ်ႈ R လေႃးၵၼ် (51) ထူင်၊ မိၵ်ႈ 88/1 (6) ထူင်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးမိၵ်ႈမၢႆ (25) ထူင် ႁူမ်ႈတင်းၼမ်မဵတ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (16400000) မဵတ်ႉ လႄႈ ၵွၵ်း သပ်ႉပျႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (3300) ၵွၵ်း (ၼမ်ႉၼၵ်းမီးမွၵ်ႈ 33000 ၵရမ်ႇ) ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶ် ၊ ဝၼ်းထီႉ 2 ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9) မွင်း ၼႂ်းလင်ႁိူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈထႅင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈ WY ၊ R ၊ 88/1 လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးမိၵ်ႈမၢႆ သီၶဵဝ်၊ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ သီၶွင်ႇလေႃးၵၼ်(1540000)မဵတ်ႉ၊ ၵွၵ်းသပ်ႉပျႃႇယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ (140) ၵွၵ်း၊ ၸၢၵ်ႈၼပ်ႉမဵတ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် (2) လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈၶိုတ်ႈပဵၼ်ၽွင် 1 လုၵ်ႈ၊ ၵႃးပႅတ်ႇလေႃႉ မိၵ်ႈ DAF-XF(ၵႃးတွႆး) ၼိုင်ႈလမ်း၊ ၵႃး NISSAN သၢဝ်းသွင်လေႃႉ ၼိုင်ႈလမ်း၊ ၵႃးၵရွင်း 6 လေႃႉ ၼိုင်ႈလမ်း၊ CHENGLONG ၵရွင်း 6 လေႃႉ ၼိုင်ႈလမ်း၊ ပုင်းဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ပေႇပႃႇၵေႃႇသီသွမ်ႇ (126) လုၵ်ႈ၊ ပုင်းဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ပေႇပႃႇလဵၵ်း သီသွမ်ႇ (24) လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ (160) လုၵ်ႈ၊ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉႁႃႈၵလၼ်ႇ (16) ဢုပ်း၊ ထၢၼ်ႇလုပ်ႇ (အရိုးမီးသွေး) 25 ထူင် လႄႈ ၽွင်သီၶၢဝ်(ၵုၼ်ႇလိူင်း) ဢၼ်ပႆႇႁူႉၸိုဝ်ႈ (33) ထူင်ၼႆသေ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းသိမ်းလႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈၶွင် ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၶိူင်ႈႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း (38) ပီႇလီႇယၼ်ႇ ဢၼ်သိမ်းလႆႈ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်းမွပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မီးၼၼ်ႉသေ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၶၢဝ်ႇ – People Media

Top