You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး

ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး

ပီႊ2020ၼီႊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ(23)ဝၼ်း

By – SP

ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလိူဝ် ပဵၼ်မိၵ်ႈႁူဝ်မႃႉ ဢၼ်မႂ်ႇ၊ ယႃႈမႃႉဢၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႃႈတီႈဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်ၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ UWSA ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၾႅပ်ႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 17 ဝၼ်း တီႈမိူင်းထႆး ၸေႊတွၼ်ႈၼၶွၼ်းၽၼူမ်ႇ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ(4) ၼၼ်ႉ တပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽၢႆႇထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ(4)လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလိူဝ် သၢင်ႉငိုၼ်း မွၵ်ႈ(500) ဝၢတ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းထႆးဝႃႈၼႆ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်မိၵ်ႈႁူဝ်မႃႉၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ2020သေ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉမိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းထႆး Swarat Saengphon လၢတ်ႈဝႃႈ“တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယူႉ(19)လႄႈ (16)။ လွင်ႈတိၺွပ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁေႉႁၢမ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးသွင်လမ်း ဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမႃႉမႃးၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈ ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈလူင် တႃႇမိူင်းထႆးဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ”ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆးၶဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၵႃးသွင်လမ်းဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမႃႉမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမၢႆၵႃးသင် တိလႆႈယႃႈမႃႉ ဢၼ်သႂ်ႇမႃးၼႂ်းထူင်ၶၢပ်ႈငူး 19 ထူင်။ ယႃႈမႃႉသႅၼ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၸၼ်ႉသုင်လိူဝ်ၵဝ်ႇ မီးပႃးဢၢႆသႅဝ်မၢၵ်ႇမႆႉသေ မႃၸိူဝ်းဢၼ်မေႃသွပ်ႇသႅဝ်ဢၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ယႃႈမႃႉဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈဝႃႉၵုမ်းၵမ်။ တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႈ လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵူတ်ႇထတ်း လိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လူင်းၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင်သေ ဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် UWSA တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢူးၺီႇရၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ၼႃႈတီႈၸုမ်းႁဝ်းၵုမ်းၵမ် တင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းထႆး မွၵ်ႈသၢမ်သီႇပၢၵ်ႇ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇသေ ၽၢႆႇထႆးၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႂ်ႉလႆႈၵူႈတီႈ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉၽၢႆႇႁဝ်းသေ လၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶဝ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႈမႃႉ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈႁူဝ်မႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇတင်းၸုမ်းႁဝ်း၊ ထႆးၶဝ်ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇသင်သေ ၵႆႉႁိၼေးသႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်ႇၸၢႆးမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵၢင်းယႃႈမဝ်းၵမ်သေၸုမ်း။ ဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝႃႉပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶဝ်မီးတီႈပၢင်သၢင်းလူး။ တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈမီးတင်းၼမ်၊  လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပီႇတုၸိတ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇထႆးၶဝ်ဝႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တင်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

Top