You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

January 8,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇ ၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇ လေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam Missile မွၵ်ႈ(22)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် တီႈ ဢႃႇဢႃႊသတ်ႉ( AI-Asad ) လႄႈ တီႈဢႄႇပႄႇ(Erbil) ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် (22)လုၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢႃႇဢႃႊသတ်ႉ(AI-Asad) မွၵ်ႈ(17)လုၵ်ႈသေ ထႅင်ႈ(5)လုၵ်ႈ လႆႈတူၵ်းသႂ်ႇတီႈတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းဢႄႇပႄႇ(Erbil))လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ(80)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
တီႈၼႂ်းပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႇႁႃႊရၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႃႊမီႇၼီႇ(Khamenei) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇႁဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၼႃႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် လုမ်ႈၾႃႉလီငၢမ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။
သိုပ်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ သင်ဝႃႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၼိူဝ် လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း(2)တီႈၼၼ်ႉ ၸိုင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းပႃး မိူင်းၸေႃႇတီႇ၊ မိူင်းၵႃႇတႃႇ၊ ဢိတ်ႉၸရေႊ လႄႈ မိူင်းတူႇပၢႆႊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႄႇတၢၼ်ႇယႃႊႁူႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉၸရေႊလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ယွၵ်ႇၶၢတ်ႈၶဵင်ႇတတေႃႇမိူင်းဢိတ်ႉၸရေႊၸိုင် တေဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇသႂ်ႇမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။
ၼေႇတၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ဢၢၼ်းယႃႉမိူင်းဢိတ်ႉၸရေးလု လႅဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇၶဝ် လီလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢိတ်ႉၸရေႊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇမႃး လႆႈၼႂ်းၶွပ်ႇလႅၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး မိူင်းၸီးရီးယိူဝ်ႊ။ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၼိူဝ်မိူင်းႁဝ်းၸိုင် တေဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ(Adel Abdul Mahdi) တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ် ဢႃႇၼႃႇၽၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႇရၢၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈလႄႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။
ယၢမ်းလဵဝ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵုမ်းၵမ်တပ်ႉလူမ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း မိၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ဢီႇရၢၵ်ႉ၊ ဢူဝ်ႇမၢၼ်ႇ လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သၢင်းၽေႃး လတ်းၶၢမ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၶွင်မိူင်းဢီႇ ရၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၸေႃႇတီႇ ၼႆယူႇ။

zawgyi

မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ပိုꨓ္ꨗꨤဝ္ꨲလြꨀ္ꨲငိူတ္ꨳ ꨡꨤꨓ္းꨁဝ္ꨳတိုꨀ္း ꨅိုင္ꨳမိူင္းꨡူꨉ္းလီ ꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ


January 8,2020
By – သꨰင္ꨅိုင္ꨳ
ꨓꨮ္းလိူꨓ္ꨅꨓ္ꨲဝꨣꨲရီꨲ 8 ဝꨓ္း ပီႊ 2020 ꨓီႊ ယꨤမ္းꨀꨤင္ꨓꨮ္ꨅဝ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨟြင္ꨳꨀꨤꨓ္ꨗြင္းလူင္ꨗꨤꨯꨲꨀꨰတ္ꨲ ꨬꨁ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ ပိုꨓ္ꨗꨤဝ္ꨲꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ တပ္ꨵသိုꨀ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳဝꨤင္းꨗꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္တိုꨀ္း ꨅူꨲ ေလꨲမꨓီႊ(Operation Martyr Soleimani) ေသ ꨅꨮ္ꨵတိုဝ္းꨡꨱꨓ္ꨟꨰင္းမꨤꨀ္ꨲꨓူꨘꨯးလူင္ Shahab -1 Ballistic Missile ꨬလꨳ Qiam Missile မြꨀ္ꨳ(22)လုꨀ္ꨳ ပိုတ္းယိုဝ္းသꨮ္ꨲ တပ္ꨵပꨤင္သဝ္းꨁိူင္ꨳမိꨓ္ တိုꨀ္းသိုꨀ္း ꨁြင္မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ တီꨳ ꨡꨣꨲꨡꨣႊသတ္ꨵ( AI-Asad ) ꨬလꨳ တီꨳꨬꨡꨲꨬပꨲ(Erbil) ꨓꨮ္းမိူင္း ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ ဝꨣꨳꨓꨯ။

ꨀပ္းꨀꨤꨯꨲလူꨉ္ꨳလြင္ꨳꨓꨯꨵေသ ꨗꨤꨯꨲတပ္ꨵသိုꨀ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ လꨤတ္ꨳꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ ꨓꨮ္းမꨤꨀ္ꨲꨓူꨘꨯးလူင္ (22)လုꨀ္ꨳ ꨡꨓ္လုꨀ္ꨵတီꨳမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ပိုတ္းယိုဝ္းꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨓꨮ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳတူꨀ္းသꨮ္ꨲတီꨳ တပ္ꨵပꨤင္သဝ္းꨡꨣꨲꨡꨣႊသတ္ꨵ(AI-Asad) မြꨀ္ꨳ(17)လုꨀ္ꨳေသ ထꨰင္ꨳ(5)လုꨀ္ꨳ လꨯꨳတူꨀ္းသꨮ္ꨲတီꨳတပ္ꨵ ပꨤင္သဝ္းꨬꨡꨲꨬပꨲ(Erbil))ꨬလꨳ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳေꨀꨣꨵသိုꨀ္း ꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲလꨯꨳတူꨀ္းသုမ္းꨀꨮꨣꨲမြꨀ္ꨳ(80)ေꨀꨣꨵ ꨓꨯယူꨲ။
တီꨳꨓꨮ္းပꨤင္မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္း တီꨲꨟꨣႊရꨤꨓ္ꨲ ꨡꨓ္လꨯꨳꨅတ္းꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲ ꨓꨮ္းလိူꨓ္ꨅꨓ္ꨲဝꨣꨲရီꨲ 8 ဝꨓ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨣႊမီꨲꨓီꨲ(Khamenei) ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨗူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုင္သုတ္း မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ ေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨀꨮꨣꨲဝꨣꨳ “ မိူဝ္ꨳꨁမ္ꨳဝꨣးꨓꨯꨵ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨟဝ္း ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳꨓꨣꨳတꨰꨀ္ꨲ ꨓꨮ္းꨬꨀꨳꨀꨤင္ လုမ္ꨳꨘꨣꨵလီငꨤမ္းယဝ္ꨵ” ဝꨣꨳꨓꨯ။
သိုပ္ꨲꨓꨓ္ꨵ တပ္ꨵသိုꨀ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳပိုꨓ္ꨗꨤဝ္ꨲလြꨀ္ꨲငိူတ္ꨳဝꨯꨵဝꨣꨳ “ သင္ဝꨣꨳမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ မီးလြင္ꨳတုမ္ꨵတြပ္ꨲꨓိူဝ္ လြင္ꨳꨡꨓ္တပ္ꨵသိုꨀ္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ပိုတ္းယိုဝ္းတပ္ꨵပꨤင္သဝ္း(2)တီꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅိုင္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ေတသိုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတိုꨀ္းပိုတ္းယိုဝ္းပꨣး မိူင္းေꨅꨣꨲတီꨲ၊ မိူင္းꨀꨣꨲတꨣꨲ၊ ꨡိတ္ꨵꨅေရႊ ꨬလꨳ မိူင္းတူꨲပꨤꨯႊ ꨅိူဝ္းပꨱꨓ္ꨅုမ္းꨡူꨉ္းလီꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ ” ꨓꨯယဝ္ꨵ။
ꨬꨓꨲတꨤꨓ္ꨲယꨣႊꨟူꨵ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ꨗြင္းလူင္မိူင္းꨡိတ္ꨵꨅေရႊလꨯꨳတုမ္ꨵတြပ္ꨲꨁိုꨓ္းဝꨣꨳ သင္ဝꨣꨳမိူင္း ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ယြꨀ္ꨲꨁꨤတ္ꨳꨁꨱင္ꨲတေတꨣꨲမိူင္းꨡိတ္ꨵꨅေရႊꨅိုင္ ေတꨡဝ္မꨤꨀ္ꨲလူင္ပြꨯꨲသꨮ္ꨲမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨓꨯယူꨲ။
ေꨓꨲတꨤꨓ္ꨲလꨤတ္ꨳဝꨣꨳ “ မိူဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမꨣး မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲလြꨀ္ꨲငိူတ္ꨳ ꨡꨤꨓ္းယꨣꨵမိူင္းꨡိတ္ꨵꨅေရးလု လꨰဝ္။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳꨗꨤꨯꨲꨁဝ္ လီလꨯꨳꨟူꨵဝꨣꨳ ꨁိူင္ꨳမိꨓ္တိုꨀ္းသိုꨀ္း ꨁြင္မိူင္းꨡိတ္ꨵꨅေရႊ မီးတိုဝ္ꨵတꨤင္းꨀꨮꨣꨲမꨣး လꨯꨳꨓꨮ္းꨁြပ္ꨲလꨰꨓ္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨡိꨀ္ꨲပꨣး မိူင္းꨅီးရီးယိူဝ္ႊ။ သင္ဝꨣꨳမီးလြင္ꨳလြꨀ္ꨲငိူတ္ꨳꨓိူဝ္မိူင္းꨟဝ္းꨅိုင္ ေတꨡဝ္မꨤꨀ္ꨲပြꨯꨲသꨮ္ꨲ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ” ဝꨣꨳꨓꨯ။
ꨁုꨓ္ꨗြင္းလူင္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ(Adel Abdul Mahdi) တုꨀ္းယြꨓ္းဝꨣꨳ “ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳꨓပ္ꨵထိုဝ္ꨓိူဝ္ ꨡꨣꨲꨓꨣꨲꨗꨤꨓ္ꨲပြင္ꨅိုင္ꨳမိူင္း ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵꨟဝ္းꨁꨣꨳꨗြင္ꨳꨬလꨳ ” ꨓꨯယဝ္ꨵ။
ယꨤမ္းလꨱဝ္ꨟြင္ꨳꨀꨤꨓ္ꨗꨤꨯꨲꨀုမ္းꨀမ္တပ္ꨵလူမ္း မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳꨡြꨀ္ꨲေꨁꨣꨳꨟꨤမ္ꨳတꨤပ္ꨳဝꨯꨵဝꨣꨳ ေတ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨡဝ္ꨁိူင္ꨳမိꨓ္တိုꨀ္းသိုꨀ္း မိꨓ္လတ္းꨁဝ္ꨳꨓꨮ္းꨓꨣꨳတီꨳမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ၊ ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ၊ ꨡူဝ္ꨲမꨤꨓ္ꨲ ꨬလꨳ ေတꨡမ္ꨲလꨯꨳꨡဝ္သꨤင္းေꨗꨣး လတ္းꨁꨤမ္ꨳꨓꨮ္းꨓꨣꨳတီꨳသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨓမ္ꨵပꨤင္ꨲလꨤꨯꨲ ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲ ရꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းေꨅꨣꨲတီꨲ ꨓꨯယူꨲ။

Top