You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ


January 8,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ၸူႇလေႇမၼီႊ(Operation Martyr Soleimani) သေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလူင် Shahab -1 Ballistic Missile လႄႈ Qiam မွၵ်ႈ(12)လုၵ်ႈ ပၢႆပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ AI-Asad လႄႈ တီႈဝဵင်း Erbil ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽီမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တိုၵ်းတေႃးတွပ်ႇတႅၼ်းပၼ် ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇ မၼီႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။
တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်း တႅၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၵ်းၼႃဝႆႉဝႃႈ “ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈတွပ်ႇ တႅၼ်းမႃးၸိုင် တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶဝ်တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈ လူင်(52)တီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပိၼ်ႇတၵွၼ်ႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ပၼ် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ် သိုၵ်း ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယူႇ။

Top