You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလူႈသုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလူႈသုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ


December 26,2019
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း1:30 မူင်း မႅၼ်းမိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း(108)ၵေႃႉ ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸၵၶ(7) လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပဵင်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလတ်းၽၢၼ်ႇတူင်ႈၼႃးသေ ၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉပေႃႈ တႃႇၶဝ်ႈၸူးတပ်ႉပၢင်သဝ်းမႆႇၽၢင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(2)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး


ယၢမ်း 10:00 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ် ၼႆယူႇ။ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႉဢၼ်တႅၵ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈလႄႈ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) လႆႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈတပ်ႉမႆႇၽၢင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် (120 . MM)ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈ မွၵ်ႈ(10)ၵမ်းပၢႆပၢႆၼႆယူႇ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(99) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈယႃႉၽၵ်းတူသေ ဢဝ်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။
ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈ ထၢမ်ၼၼ်ႉ မီး(7)ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃး ၸၢႆးဢၢႆႈၼုမ်ႇ၊ ၸၢႆးမွင်ႇ၊ လုင်းသၢမ်၊ ၸၢႆးသႅင်ၶိူဝ်း၊ လုင်းၵျွင်းၶမ်း ယူႇဝၢၼ်ႈၸေႈၶၢင် ဢိၵ်ႇတင်းၸၢႆးထွၼ်းလႄႈ လုင်းဢိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶႄႇ မႃးႁဵတ်းသူၼ်ဢွႆႈတီႈဝၢၼ်ႈၸေႈ ၼႆယူႇ။
ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢွင်ႈႁိူၼ်းၸၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း ဝၢၼ်ႈၸေႈ မၢၵ်ႇလူင်(120.MM) တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈလႆႈလူႉလႅဝ်၊ ႁိူၼ်းၸၢႆးဢုင်းလႄႈ လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉလႅဝ် ၼႆယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉလူႉၶူဝ်းႁိူၼ်း ၸူၼ်ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၸေႈ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း(368,000)ၵျၢပ်ႈၼႆယူႇ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူၼ်ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းတီႈလုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ သၢင်ႉငိုၼ်း(50,000) ၵျၢပ်ႈ ဢိၵ်ႇ တင်းဢွမ်မူင်း(1)လုၵ်ႈ၊ ယႃႉလႅဝ်ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးဢုင်းတိၼ်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်း(208,000) ၵျၢပ်ႈ ၼၢႆးသႅင်မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(110,000)လႄႈ ၽူင်း(1)လုၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း (ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ)၊ ပႃႈၸူဝ်းဢွင်ႇ ၽူင်း(1)လုၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း(ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ) ၼႆယူႇ။

Top