You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ

November – 25,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ဝႅမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ လုင်းၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်သေ ဢၢင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉလွင်ႈၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တေသၢင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼမ်ႉတူႈ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တေႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီး 2014 ၼီႊသေ ယွၼ်ႉမီးၽွၼ်းၸႃႉ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႇမူႇဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႇလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢမ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-24.11.2019

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾႆးၾႃႉၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၶေႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႉၸလၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၼေႃႊဝေႇ ၶဝ်မႃးသၢင်ႈၾၢႆၾႆးၾႃႉ မီးယူႇ(3)တီႈ ၼႆယူႇ။ ၾၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶေႇ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆ ၵၼ် တင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ(15)လၵ်းသေ သင်ဝႃႈတဵင်ၾၢႆယဝ်ႉၸိုင် ၼမ်ႉတေထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ(700)ၵေႃႉ ယူႇသၢင်ႈသဝ်းဝႆလႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်းမူႇၵဝ်ႇၵေႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢႃႇယူႉၼပ်ႉႁူဝ် ပၢၵ်ႇပီႊပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ၼမ်ႉတေထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇသူၼ် မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ မၢၵ်ႇဝၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်မၢၵ်ႇသေ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၼႆယူႇ။ မိူၼ် ၼင်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉသူၼ်မၢၵ်ႇဝၢၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇၸွၵ်း(2)ဢေႇၵသေ ၼိုင်ႈ ၶူပ်ႇပီႊ ပိတ်းလႆႈမၢၵ်ႇဝၢၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ (20000)ၸွႆႉသေ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (19,600,000)ၵျၢပ်ႈသေ တူၵ်းငိုၼ်းတေႃႇ လႃႇမွၵ်ႈ(12,937 USD)ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇ SN Power ဢၼ်မိူင်းၼေႃႊဝေႇ ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉတေဢွၵ်ႇမွၵ်ႈ(735)မီႇၵႃႇဝတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းဢိင်ႇသၼ်ႇ လႄႈ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလုပ်ႈၼွင် မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆၾႆးၾႃႉ သၢႆႇယမူး လီႇ တီႈမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယိုၼ်ႁပ်ႉငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၵႃႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၽွမ်ႉၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထၢမ်းဢၢႆႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင် ၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-24.11.2019 ၼႆႉ ယိူင်း ဢၢၼ်းပိူင်လူင်တေႉ တႃႇမႃးသူၼ်းႁူၺ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ယိုၼ်ႁပ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉလႄႈ ယွမ်းႁပ်ႉငိုၼ်းသေ ၵႃႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇ ၼီႇပၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတီႈ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶဝ် လႆႈႁဵတ်းတၢင်းၶဝ်ႈၸူးၾၢႆ တၢင်းၵႆမွၵ်ႈ(20)လၵ်းသေ လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်၊ သူၼ်ၶဝ်ႈ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၶၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉသေတႃႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထၢမ်းဢၢႆႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇၶႄႇၼႆႉ ၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်။ ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵွင်းမူႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ပၢၼ်မိုဝ်ႉ သိုၼ်းၵွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းလၢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈတူၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ် ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ တီႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေတႃႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။ လွင်ႈဢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၶဝ်မႃးၼႆႉၵေႃႈ တေ မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇထူပ်းၵၼ်တင်း ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉ လႂ်ထႅင်ႈ” ၼႆယူႇ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးသႅင်လူင်တိပ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ ယၢမ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃသေ သူၼ်းတုမ်လၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇ တေဢဝ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၾႆးၾႃႉ ၼႆယူႇ။

ၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၾႆးၾႃႉ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်မႄႈမိူင်းတႆးသေဢမ်ႇၵႃး မီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းလီသင်ယူႇယဝ်ႉ။

Top