You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း

November 11,2019

By သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈ ထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တိပ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းတႃႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢၼ်ႇၾႃႇရႃႇ ၸေႈဝဵင်းသတွင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈယလႃး ၼႃႈတီႈၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ လၵ်ႉလွမ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးမွၵ်ႈ(15)ၵေႃႉလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ သတွင်း-ယလႃး-ပၢတ်ႉတၼီႇ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆးလႄႈ မိူင်းမလေး သျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ “ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထူပ်းႁၼ်သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉ တွၼ်းၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းလူင်းၵွတ်ႇလၢင်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇဝႆႉ တဵတ်ႇ တဵတ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၵႂၢမ်းသင်ႇသေ ပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇလီလီ ယႃႇပေတိုဝ်တၼ်ၵူဝ်ႁေ သၢၼ်ၶတ်း” ၼႆယူႇ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၾူၼ်ႇသပ်ႉၽူင်ႇသဝတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ(4)ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈ ဝႃႈ “ မုၵ်ႉၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတီႈၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵေႃႈ လႆႈသုမ်းသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သေ လူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈၵုမ်းထိင်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တေပၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပၼ် သုၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်း။ မိူဝ်ႈတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းယၢမ်းလေႇယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ် တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႃးလႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းမၼ်ႈမီးၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူဝ်လႆႈထၢင်ႇထိူမ်ႇပဵၼ် ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးပွတ်း ၸၢၼ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၺႃး” ၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိုင်ႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၽူႈထၢင်ႇထိူမ် ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ(10)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။ ဢူးပႃႊရီႊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းႁတ်ႉရၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၢင်ႈ ဢၢၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃးၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈ မိူင်း မူတ်းဢႃႇယုလႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး” ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မလေးသျႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 7000 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၢင်ႈဢၢၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ၼႆယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ယွၵ်ႇလႅၼ် ပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင်လႄႈ သူၼ်ႇထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မလေး သျႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ သင်ဝႃႈထုၵ်ႇၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၼႆၸိုင် ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၼႆယဝ်ႉ။

Top