You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11) သႅၼ်မဵတ်ႉ

တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11) သႅၼ်မဵတ်ႉ

September 10, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႄႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼိတ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးသိမ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆတၢင်းမႃးလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်လႄႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း(5)မၼဵတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ

ဝၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၽၢႆႇ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်းလူၺ်းၸွမ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇထူင်ပိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ(11)သႅၼ်မဵတ်ႉ

ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း သၢႆသိုပ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

Top