You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈဢိၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈဢိၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

August, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:15 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈတီႈသေ သွၵ်ႈႁၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁုင်ယႃႈ မဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းပဵၼ် တူႈၼမ်ႉၶႅင်(14)လုၵ်ႈ၊ မေႃႈၼိုင်ႈၸတီး(13)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉသႂ်ႇၼမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ(7) ပၢၼ်ႉ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(757)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(708)ပုင်း၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ယွင်ၼမ်ႉ မၼ်းၸၢၵ်ႈ(5)ယွင်၊ ၸၢၵ်ႈၾႆးလူင်(1)လုၵ်ႈ၊ ၵၢတ်ႉတႃးႁိဝ်ႈၸင်ႈ(3)လုၵ်ႈ၊ မေႃႁုင်ယႃႈ(14)လုၵ်ႈ၊ ဢၢင်ႇ(107)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉႁၢႆႉတရူဝ်ႇၵရူဝ်ႇရိတ်ႉ(58)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇ ပႃႇဢၼ်ပဝ်ႇ(110)လုၵ်ႈ၊ သုမ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်(10)သုမ်ႉယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးလီႇတႃႇ 150 (1)ပုင်းလႄႈ ၵႃးၶီႇ(1)လမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၼႃးပွႆးမွၵ်ႈ (1000)မီႇတႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶိူင်ႈတုမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ(4.5)ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ၽွင်ယႃႈမႃႉ (18.14) ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈမႃႉ(81000)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈလမ်ၼမ်ႉတင်(20)ၵႃႇလၢၼ်ႇ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(2)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈမႃႉ(2)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈၼွၵ်းယႃႈ(2)လုၵ်ႈ၊ ပုင်းပီႇပႃႇဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉဢႅတ်ႇၸိတ်ႉ(3)လုၵ်ႈ၊ ယွင်ႁုင်ယႃႈ(6)ယွင်၊ သုမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်(5)သုမ်ႉ၊ လဝ်ႈပိဝ်(ဢရႅၵ်ႉပျၢၼ်ႇ) 10 လီႇတႃႇ၊ ယႃႈသႂ်ႇဢၢႆ (18)တဝ်ႈ၊ ယႃႈယွမ်ႉသီၵူႈမဵဝ်း(59)တဝ်ႈလႄႈ တုမ်သီၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈမၢႆ CCL (20)တုမ် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးပွႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်း ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတု(17)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၽူၼ်း (7)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း(15)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ဝႆႉ မီး(39)ၵေႃႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ သုမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်မုင်းႁဵၵ်ႇ(5)သုမ်ႉ၊  ထူင်ၸၢၼ်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉယႃႈမႃႉ(27)ထူင်၊ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇယႃႈမႃႉ(4)လုၵ်ႈ၊ ပၢၼ်ႉၼွၵ်းယႃႈမႃႉ(10) ပၢၼ်ႉ၊ မေႃႈၵႅတ်ႉ(600)လုၵ်ႈ၊ ၵွင်ႈ M.22 (1)လဝ်း၊ ပၢႆႉၵွင်ႈ(1)ဢၼ်၊ မၢၵ်ႇပွမ်းယၢဝ်း(46)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ(7.62) 360 လုၵ်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃး(4)လမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵင်းမွၵ်ႈ(1500)မီႇတႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပဵင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း တပ်ႉႁၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႈလီငၢမ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်မီးၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ(1)ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ(15)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈတုမ်ႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိၵ်ႇ တင်း ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 171.758 ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈလိပ်း(239.6416)ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈလမ်(60.755)ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈမႃႉ(44295888)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢၢႆႉ(5069.912)ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈၸၢပ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်း(10848.13)ၵီႇလူဝ်ႇ ႁူမ်ႈသဵင်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၵႃႈၶၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မီးမွၵ်ႈ(217.85)ပီႇလီႇယၢၼ်ႇၵျၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top