You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

August 17,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉၵူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပဵၼ်လၢႆ သီႇလၢႆတၢင်း ၼႃႈမိူင်းၽၢႆႇတူၵ်းၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ထူပ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼိူဝ်လွင်ႈၸႅၵ်ႈလိူတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၵူဝ်ႁႄပၢႆႈတၢႆတင်း ၼမ်၊ ၼႃႈမိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းတိူင်းတၼၢင်းသႃႇရီႇလႄႈ မိူင်းမွၼ်း ထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ မၢင်ၸိူဝ်းတၢႆမူၵ်းၵူမ်ႇလိၼ်ယူတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈၵိူတ်းယင်ႉၸင်ႉၸိူဝ်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတွၼ်ႈၵၢင် ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ထတ်းထိၼ်ၵၼ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၽၢႆႇလႂ်တေပေႉ ၽၢႆႇလႂ်တေသုမ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇတဵၼ်ႈလူင်ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၼႃႈမိူင်းတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းၺႃးၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢိင်လင်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႇၶၢႆ မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈ ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢတ်ႇယၢတ်ႇ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈလႄႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၼိူဝ်ယေးငိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းတေႉယူႇ။ တေႇဢဝ်ဝၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၶူဝ်ၵိုတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉ ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႇမႃးတီႈၼႂ်းလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ(28)ဝၼ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လူင်းတီႉၺွပ်းႁူင်းၵၢၼ်တူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(6)တီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ တီႉ ၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈႁုင်ယႃႈတင်းၼမ် မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(60,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ၸႅၼ်ႇပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆသေတႃႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 14 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇမႃး လႄႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:40 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း(3)ပီႈၼွင်ႉ လႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းတေႃး ဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ(5)တီႈၼၼ်ႉမႃးယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(Defence Services Technological Acadamy – DSTA) တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်၊ လူတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း (X Ray) တီႈပၢင်ႇဢူးလူင်၊ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျၢမ်း၊ လၢၼ်ႇၵဵပ်းၵႃႈ တၢင်းလႄႈ တီႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ပၢင်သဝ်းတပ်ႉႁၢၼ် ၼႂ်းၵိုတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇ တိုၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈလွင်ႈလူႉသုမ်းမီး တၢင်းၼမ် ၼႆယူႇ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တမ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၶဝ်မႃးယူႇ။ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ် လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၺ်းလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၵေႈ လိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၵႃႉၶၢႆ မၢၼ်းတလေး – လႃႈသဵဝ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလႆႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇသေတႃႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း(2)ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၵိုတ်းႁိမ်းတၢင်းလူင်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႈ(RPG) ပွႆႇသႂ်ႇတပ်ႉၵွင်ႈလူင်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ (3)လုၵ်ႈ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉႁၢၼ် မၢၼ်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆႇ ႁဵတ်းပၢင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ (60,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႇ ၸိူဝ်းသိမ်းလႆႈမႃးတီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပီႈၼွင်ႉပွတ်းႁွင်ႇ(3) ၸုမ်း လႆႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸွမ်းသၢပ်ႇတၢင်းလူင် ၵျွၵ်ႉမႄး – မူႇၸေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်ယူႇ။ တႄႇဢဝ်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉတူၼ်း၊ လွႆသၢမ်သိပ်း၊ ယိၼ်ႇၵွႆးတွင်ႇ၊ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၶူဝ်ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ၊ ၶူဝ်ၼႃးတီး၊ ၶူဝ်တီႈ(41)လၵ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသႅၼ်ဝီ-ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႅဝ် ၵႂႃႇ(3)တီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းတဵင်ႇၽိဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁၵ်ႉ  ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ(12)လၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈၺႃးမၢၵ်ႇလူင်မႃး ဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်သၼ်ၵုင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ တူၼ်း ပွႆႇမႃးတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ၾႆႈလႆႈမႆႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၵႂႃႇ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်း ၽေးသိုၵ်းၶဝ် ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းပွတ်းတၢင်း လႄႈၵေႃႉပဵၼ်ႁဝ်ၼႃႈၸုမ်း လႆႈတၢႆထၢင်တီႈသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(2)ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ – 17.8.2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉ(12) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း(2)လင် လႆႈထုၵ်ႇၾႆႈမႆႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ႁၢင်ႈႁၢႆႉဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႉလူင် လွႆယဵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ၶၢႆႉပၢႆႈႁႃတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ၊ ၶူဝ်ၼႃးတီး၊ ၶူဝ်(41)လၵ်း ၸိူဝ်းမီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢႆႇၸူး သႅၼ်ဝီ-ၵုၼ်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ လူတ်ႉ ၵႃး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၶၢမ်ႇ တၢင်းလႄႈ လႆႈၶင်ႉဝႆႉၸွမ်းတၢင်း ၼႆယူႇ။

ၸွမ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႇၶၢႆ-မူႇၸေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ပဵၼ်တီႈပဵၼ်တွၼ်ႈလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၶူဝ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် လႆႈႁႄႉၵႃးၵူတ်ႉသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ပိဝ် “ ၶေႃႈသပ်းၸႅင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ” ၼႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႁၢဝ်ႈႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၼႂ်းၶွပ်ႇလႅၼ်ၽႂ်မၼ်း။ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃး ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိုင် တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇတၢင်းၵႃႉၶၢႆ မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်း တၢမ်းၵၼ်လႄႈ ၵႃႉတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၼွၵ်ႈမိူင်း-ၼႂ်းမိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် လႆႈသုမ်းၵႂႃႇ တေႃႇလႃႇ(16)လၢၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃး 15 ဝၼ်းတေႃႇ ꨼18 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(4)ဝၼ်း ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈတေႃႇလႃႇ(64) လၢၼ်ႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

Top