You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယႃႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း (60,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယႃႉပႅတ်ႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း (60,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ

August 17,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယႃႉပႅတ်ႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈမႃး ၼႂ်း လိူၼ်ၸုၼ်ႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃႇ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢွင်ႇတၢၼ်းမေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်း လႆႈမႃး ၼႂ်းထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႅဝ်ႉႁေႃ (6)တီႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ မီးသၢင်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ (60,000)သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶုတ်းလုၵ်းၽင်ပႅတ်ႈတီႈ ႁိမ်းပၢင်ႇသၢင်းၶႅင်းၶရိတ်ႉၶၢင် ႁိမ်းပၢင်ႇတူင်ႈဢွင်ႈတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(2) ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႇတၢၼ်းမေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ၼႂ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးၼမ်ႉဢႅတ်ႉၸိတ်ႉ(ၾႆးငရၢႆး)ဢီႇတၢႆး ဢီႇတႃႇ မွၵ်ႈ(13000)ၵႃႇလၢၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမူဝ်ႇ ၼီႇယၢၼ်ႇမွၵ်ႈ(9000)ၵႃႇလၢၼ်ႇ၊ ၼမ်ႈၵရူဝ်ႇၾွင်းမွၵ်ႈ(4000)ၵႃႇလၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈသဵင်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း မီးမွၵ်ႈ(60,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢူးၵျေႃႇလုၼ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ဢွင်ႇ တၢၼ်းမေႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပႃး ႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Top