You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်(5)တီႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်(5)တီႈ

August 15,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၶၢဝ်ႇပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) ႁူမ်ႈဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ (359 )ၵေႃႉသေ လႆႈၽေႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (5)တီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်လႄႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ(Defence Services Technological Acadamy – DSTA) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် တိူင်းမၢၼ်းတလေး လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်ႇယိုဝ်း ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ(5)လုၵ်ႈလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇ မိုဝ်ႉၵႅင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်(1)ၵေႃႉလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ၊ မႄးၼၢင်းလႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ၸမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လူတ်ႉၵႃးလႄႈႁူင်းသဝ်းၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(DSTA)

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၼႃႈတီႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် M.107 mm (Battery Shock Rockets) တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉယႆၵၼ်ဝႆႉ

တီႈၼိူဝ်သၼ်ၵုင်းလွႆ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်တီႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင် M.107 mm ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် ၶွင်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဢႅၵ်ႇရႄး(X Ray) ဢၼ်မီးတီႈႁူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း မႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ(DSTA)ၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ(DSTA)၊ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း(X Ray)၊ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢမ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ လၢၼ်ႇ ၵဵပ်းၵႃႈတၢင်းလႄႈ တီႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပၢင်သဝ်းတပ်ႉႁၢၼ် ၼႂ်းၵိုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶပ်ႉၶပ်ႉ တၢမ်းတၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၵႃႈတၢင်းလႄႈ တီႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်း ယိုဝ်ဢဝ်ၾႆးၽဝ်လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ(1)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈသေ တၢႆထၢင် တီႈ၊ ၵႃ(3)လမ်း လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူင်းသဝ်းတီႈၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းလၢၼ်ႇၵဵပ်းၵႃႈတၢင်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းတေႃး ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈၶူဝ်ၵိူတ်ႇၼၼ်ႉတေႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်(ပလိၵ်ႈ) ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉမၢတ်ႇတၢႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၶပ်ႉၵႃးလူင် လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း တၢႆထင်ဝႆႉတီႈၼႂ်းႁူဝ် ၵႃး(1)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်တိုၵ်းၶူဝ်ၵိုတ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ် လွတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း(8)ၵေႃႉ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ တေႇၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း(3)မူင်းလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်း(8)ၵေႃႉသေ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇယႄး ဝိၼ်း(ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) DSA ၸုပ်ႈ(50)ၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ တီႈပၢင်တိုၵ်းၶူဝ်ၵိုတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လွင်ႈလူႉလႅဝ် တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ

တႃႉၽူင်းၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ်တႄႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၸဵမ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်း ႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(8)ၵေႃႉ။ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်(15)လဝ်း။ ၽၢႆႇ ၼွၵ်ႈႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်(11)လဝ်း ႁူမ်ႈ(26)လဝ်း။ ပေႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်း ၵွင်ႈဢၼ်သိမ်းလႆႈၼႆႉ တႄႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေတူၵ်းသုမ်းမွၵ်ႈ(20)ၵေႃႉ ”ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃးမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတီႉၺွပ်းႁူင်းၵၢၼ်ၶိူင်ႈ တူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃးလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆ ၵၼ်တင်းပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယူႇ။ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ ပႆႇႁတ်း လၢတ်ႈတၢႆတူဝ်၊ လူဝ်လႆႈထတ်းထွင်တူၺ်းလီလီၵွၼ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇလုပ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇလုပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ(3)ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆႇမႃး (14)ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်း သိုၵ်းၽိုတ်ႇၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ၶိုၼ်း ၼႂ်း(5)တီႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)၊တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) လႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်းသေ တူင်ႉ ၼိုင်၊ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸင်း ပႅင်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မၢႆမီႈၵူႈပိူင်ပိူင် မၢပ်ႇၼႄးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူလၢႆဢဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇ ယမ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယိုဝ်ယိုတ်းၸင်ႉၸိူဝ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်း ႁိုင် ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 14 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈသေ ပႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း(NCA)ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း(4) တိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းမႃး (3)ပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

Top