You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 5,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်း ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃ သႅပ်ႇတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းေသ ထုိင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းၶွၼ်ႉပႃးမႆႉ ၶဝ်ႈေလႃႇေပႃႉထုပ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်ေပႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇပွမ်းတႃသႅပ်ႇေသ ေတႃႇသူႈၶိုၼ်းႄလႈ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁႃႊၵွတ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႃႇထၢၼ်ႊႄလႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ႉၶွျင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈႄၼၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်း တိင်းသူႊဝူၺ်(82)ေၵႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ တင်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းႁွင်ႇၵွင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢိၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ် မိူင်းႄၶႇလူင် ထိုမ်ႇတူၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉ ဝိတ်ႉထူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ႁႃႊပိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းႄၼၵၢင်ၶဝ် မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႄၼၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၵတ်းယဵၼ် တီႈၼႂ်း ေၸႈဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ ဢိၵ်ႇပႃးေၸႈဝဵင်းဢႅတ်ႇမႃႇရႃႇတီႇ၊ ေၸႈဝဵင်းၸွၼ်ႊဝၢင်ႄလႈ ေၸႈဝဵင်းသျႃႉတိင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇေသ ဢၢၼ်းပၢႆးႁူၺ်းဢဝ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ၼႆ ေသတႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ႄလႈ ၸုမ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ေတႃႇၵၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းႄလႈ လိုၼ်း သုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပဵၼ်မႃးတူင်ႇၶွပ်ႇပၢင်ေတႃႈသူႈေပႃႉႁႅမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႃႇရီႇလၢမ်ႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈေၶႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းႄၼၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ေသ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း လွၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈ မိူင်းလဵဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႇပိူင်ႇ သွင်ပိူင်(One Country, two Systems)ၼၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top