You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵွင်မႃႈမဝ်းၸွမ်း ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵွင်မႃႈမဝ်းၸွမ်း ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)

August 5,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပွင်ႈၵႂၢမ်းထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၸတ်ႉငၢၵ်ႈ ၼႂ်းေၵႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ႁပ်ႉၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ေသ လၵ်ႉပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇေသတႃႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႂၢင် မႃႈမဝ်းၸွမ်း ေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်တုမ်ၼၼ်ႉေသ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵတိသတ်ႉၸႃႇ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း ေၵႃႉဢၼ်မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ “ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႈ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ယဝ်ႉၸတ်း လၢႆးၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ပၵ်းပိူင် လၵ်းမၢႆသိုၵ်း” ၼႆယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈတိူၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၼႆထႅင်ႈယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ။ ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ေၸႃႇမိၼ်းထုၼ်း ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ“ ေတႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ တိုၵ်ႉမီးၵတိသတ်ႉၸႃႇ၊ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ေသ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းႁပ်ႉၸၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ယင်း တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႆႉယူႇတင်းၼမ်။ ယင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

“ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်းေသ လွင်ႈဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈတပ်ႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ေတႉေတႉ၊ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ေၽးသၽႃႇ ဝႃႉႄလႈ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ေပႃႇပဵၼ်မီးယူႇၼႂ်းေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸွႆႈေၵႈ လိတ်ႈမႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

“ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တၢင်ႇၸုမ်းေၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းမီးေသ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈမၢင်ၸုမ်း လႆႈတီႉမတ်ႉၶဝ်ေသ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၸူး တပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီးမႃးတၢင်းၼမ်။ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

“ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူး တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ေတႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉေသ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတုၵ်းယွၼ်းၼုင်ႈ ၽႃႈလိူင်ၼႆေသ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယူႇ။

ေၵႃႉဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိၵွျၵ်ႉၽိဝ်ႇ ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼႃႈႁိူၼ်းေၵႃႉၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉတိၼ်ဝႆး၊ တပ်ႉပႆႇ လိၼ် ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဝၢႆးေသ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉငိၼ်းသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးမၼ်း” ဝႃႈၼႆထႅင်ႈ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႉငဝ်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇၶဝ် ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်လၢႆးၵမ်ၵိၼ်းေသ ေၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼိူဝ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းမႃးႄလႈ လွင်ႈ လူႉဢိၵ်ႇလွင်ႈသုမ်းမီးတၢင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေၵႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ လႆႈလၵ်ႉပၢႆႈတပ်ႉေသ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၸၢင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းတပ်ႉႁၢၼ်(ပလိၵ်ႈ) မၢၼ်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸုမ်းယၢင်း ၼႂ်းၸုမ်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးႄလႈ ထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ေပႃးလႆႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်ၼိူဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶၢင်၊ ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ထိုင်တီႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေပႃႈလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႆယၢၼ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈမီးမႃး။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေတဢမ်ႇပဵၼ်မီးမႃး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်း လၢမ်းၶၢတ်ႇယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ“ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း တိုၵ်ႉေပႃႇပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉ တႃႇေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်း။ သင်ဝႃႈလူတ်းယွမ်းပႅၼ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ေပႃႇပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉေသ ေၵႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉႄတႉ ေတၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇေၵႈလိတ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ်ႉႄတႉ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ေတၸၢင်ႈယႂ်ႇယိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးေသ ယဵၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်မႃး ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸုၼ်ႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ လႆႈၸီႉသင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸၵ်းႄၽႇသၼ်ႇၺႃးၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(Telecommunication Operator) 4 ၶိူင်ႈႄလႈ လႅင်းသၢႆသၼ်ၺႃးၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(Internet) တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်ႁႅင်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉႄလႈ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်းတႃႇၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ေတ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇလိူၼ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ေတႇၼႂ်းႁၢင်လူိၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းေၸႈဝဵင်းလွႆရေသႉ(ရေသႉတွင်ႇ)၊ လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ(ပူးတီးတွင်ႇ)၊ ၵွျၵ်ႉ ေတႃႇ၊ ၵုၼ်ပုင်ႇၼႃး(ပုင်ႇၼႃးၵွျၼ်း)၊ မွျၵ်ႉဢူး ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႄလႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈေၽး သိုၵ်းမီးယူႇ(5)မိုၼ်ႇေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမႅတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တွၵ်ႇတူိဝ်ႊၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင် ေၵျႃႇႁၢၼ်ႇႄလႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶၢႆႇတူႉၶ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉေသ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇႄလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတၸၢင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ေတႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈတီႈေတထူပ်းၵၼ်ႄလႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ေသ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တုိၵ်းေၵႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇသၼ်ၺႃးၼႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇပိုတ်ႇႄၼဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတယိုၼ်ႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းလႃးၼႆၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပဵၼ်မႃး။ ၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေတႉ မၵ်းမၼ်ႈပုတ်းၶၢတ်ႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ေသ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်သုၼ်ႇ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇပၵ်းသဝ်းတပ်ႉ ၼႂ်းေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႃးလႃးၼႆယဝ်ႉ။

Top