You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵိုတ်းတိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵိုတ်းတိုၵ်း

August 6,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ေတႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈေမႃးႁၢၼ်ႇ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆႄလႈ တႃႈမူဝ်းႄငး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူိင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႆႈၶင်ႉၶမ်ၸွမ်း တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉမ(99) လႆႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆႄလႈ တႃႈမူဝ်းႄငး ၸွမ်းဝၢၼ်ႇ ေမႃးႁၢၼ်ႇ ေတႃႇထိုင်သၢပ်ႇၼမ်ႉၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၶိုၼ်းႁူမ်းႁွမ်းၵၼ်တင်းသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈမူဝ်းႄငးယဝ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းေတႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) 3 ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸူမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈေမႃးႁၢၼ်ႇႄလႈ တႃႈမူဝ်းႄငး ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ေၸႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉၽၢႆႇ(TNLA)ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈႄလႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽၢႆႇ(TNLA)ႄလႈ ေၵႃႇမသိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ ေတႇဢဝ်ၼ်ႂးလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း 5 တိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမူိင်းၶၢင်ႄလႈ မိူင်းတႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်တိုၵ်း ေတႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ၼႆယူႇ။

Top