You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > မိူင်းႄၶႇၽွမ်ႉတႃႇႁပ်ႉတုိၵ်း မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူင်းႄၶႇၽွမ်ႉတႃႇႁပ်ႉတုိၵ်း မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ

August 5 ,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

Source; One News

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ေတႃႇႄၼႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၼႂ်းၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုၼ်ႇေတႃႉသူင်ႇၶွင်မိူင်းႄၶႇ ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်းေတႃႇလႃႇ (300)ပီႇရီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ေတတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10% ၼႆႄလႈ ၸိၼ်းတရဵင်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႄၶႇ ၸင်ႇလႆႈပၢၵ်ႇလၢတ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈ မိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တုိၵ်းၸိုင် မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇေတႁပ်ႉတိုၵ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈေတမႃးတွင်ႈထၢမ်ေၶႃႈၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇသင်၊ ေတပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းလုမ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵမ်ႉယၼ်ၼူိဝ်ၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်သူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႄၶႇႁဝ်းၶႃႈႄတႉ သိုဝ်ႈယူဝ်းတႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇ။ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵႂႃႇ၊ ေပႃးဝႃႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈတိုၵ်းေတႃးၼႆေၵႃႈ ေတႁပ်ႉတုိၵ်းၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိၼ်ႉတရိၼ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸုိင်ႈမိူင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇေတႃႇႄၼထရၢမ်ႉသပ်းလႅင်း ၸႅင်ႈႄၼၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈေႁႃႁိူၼ်းလူင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း(White House)ၼၼ်ႉႄတႉ “တၢမ်တူဝ် ထရမ်ႉလႆႈၶတ်းၸႂ် တႃႇႁပ်ႉႁၼ်ေၶႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင် မိူင်း ႄၶႇၼၼ်ႉ လီတူိဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထုၵ်ႇၵပ်းသၢၼ် လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းဢၼ်ႁၢင်ႉႁၢႆႉၸႃႉလူင်လၢင်ေတႉေတႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈေၵႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် မိူင်းႄၶႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶႃႈၵူၺ်းၶႂ်ႈတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၸွမ် ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၵၢၼ်ေတႃႉတၢင်ႇသူင်ႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ႁၢင်ႉႁၢႆႉၸႃႉလူင်လၢင်ေတႉေတႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈလႅၼ်ႈယူႇ ၼႂ်းလွၵ်း ၸိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉႄလႈ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ် လႅၵ်ႈလၢႆႈလွၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ” ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်းၼႆႉ ဢေမႇရိၵၢၼ်ႇႄလႈ မိူင်းႄၶႇ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ေတႃႉ တၢင်ႇသူင်ႇၼၼ်ႉမႃးေသတႃႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈသႅင်ႁၢႆး ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ေတႃႇႄၼထရမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ေတတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၼိူဝ်မိူင်းႄၶႇၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။

Top