You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇပိူင်

ပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းတႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇပိူင်

August 4,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

Source; The Voice of Shan – Ni

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 3 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်ႄလႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်(2)ပႃႇတီႇ လႆႈႁပ်ႉၵႂၢမ်းၽွၼ်းတီႈသၢင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈၶဝ်ေသ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတူိၵ်ႈလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ေၸႃးဝိၼ်းထုၼ်း ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈသွင်ၸုမ်းၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ လူၺ်ႈမူႇပိူင်၊ တႃႇေတႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ေတဢဝ်လၢႆးလႂ် ေတႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈတီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယူႇ”  ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇတႆးလႅင်း လႆႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ်သွင်မူႇသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈ ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းတႆးလႅင်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်မႃး ၽၢင် ႁၢင်ႈမူႇၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Top