You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

August 4,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

Source; RFA

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈေၵႃႉၼိုင်ႈ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ႄလႈ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လူင်းသူႇေၸး ေၵႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ မႅၼ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၶီႇလူတ်ႉ ၶိူင်ႈေသၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်မၢၵ်ႇတၺိၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတင်းၵႆမွၵ်ႈ(2)လၵ်းၼၼ်ႉႄလႈ လႆႈ ယိပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းသူႇေၸးၼႆႉ ဢႃႇယူႉတိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ(30)ၶူပ်ႇပၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႄလႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈလႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇေသဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၶႅၼ် ၸွမ်းတိၼ်ေၵႃႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းႁႆႈသူၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ် လုင်းသူႇ ေၸး ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈၸၢမ်ယဝ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ႇၵျႃႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၶဝ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼ်ႂး လိူၼ်ေဢႇပီႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႄလႈ ဝူဝ်းၵူၼ်းမူိင်းလႆႈတၢႆထင် တီႈ(8)တူဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

Top