You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်း

ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်း

August 1, 2019

By – သႅင်ၸုိင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(78)ေၵႃႉ ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ငၢၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းေၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈႁွမ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တၢင်ႇလၢႆးငၢၼ်းမႃး တီႈၼႂ်းလုမ်း ၽွင်း တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် မွင်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလီ။ ထုၵ်ႇလီတွင်ႈထၢမ် တူၺ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉၽၢႆႇၼိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ေတဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၵိုၵ်းပႃးၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်ယူႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း တႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းတၢင်းသဵင်ႈမီး(125)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယူႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း(47)ေၵႃႉၵူၺ်း ေတ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NLD)လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ေတသၢၵ်ႈသႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းေတႉ ေတႉ။ ေပႃးပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉယဝ်ႉေသ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၸိုင် ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၸဝ်ႉၸဵဝ်းၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃးေတဢမ်ႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇႄမးၶိုၼ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးဝႆႉယူႇ(3700)တွၼ်ႈပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တႆး(SNLD)တၢင်ႇဝႆႉတႃႇႄမးၶိုၼ်းမီး(1121)တွၼ်ႈေသ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ တၢင်ႇဝႆႉမီးယူႇ(800) တွၼ်ႈေသ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) တၢင်ႇဝႆႉမီးယူႇ(800)တွၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top